Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2017


Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2017

Giăng 12:27-28
Đời Sống Sáng Danh Chúa

“Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi” (Phi-líp 1:20).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu cảm thấy tâm thần bối rối và cầu xin Cha cứu Ngài khỏi giờ này? Tại sao sau đó Chúa nói tiếp “Cha ơi, xin làm sáng Danh Cha”? Đức Chúa Trời muốn bạn sống trong tinh thần như thế nào để làm sáng Danh Ngài?

Chúa Giê-xu “vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6-8). Vì Ngài “vốn có hình Đức Chúa Trời,” nên “Con Đức Chúa Trời” đã công bố “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Và Ngài đã đến thế gian “lấy hình đầy tớ mà trở nên giống như loài người,” nên “Con Người” cũng đã bối rối, phiền não khi cảm nhận được con đường sắp đi tới là con đường vô cùng kinh khiếp với tội lỗi của nhân loại phải gánh trên vai, và sắp tới đây Ngài phải trả thay trên cây thập tự. Với nhân tính của“con người,”Chúa Giê-xu đã thốt lên lời cầu nguyện với Cha “Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này!” Tuy nhiên, Chúa biết rõ sứ mệnh cứu chuộc nhân loại khi bằng lòng từ bỏ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời để làm người (câu 27c), nên Ngài đã từ bỏ ước muốn của “con người” để làm trọn sứ mệnh của “Con Đức Chúa Trời,” là làm sáng Danh Cha qua sự chết của Ngài trên cây thập tự (câu 28). Chúa Giê-xu đã hoàn toàn đắc thắng trong cuộc tranh chiến giữa nhân tính và thần tính.

Trọn cuộc sống của Chúa Giê-xu trên đất là cuộc sống luôn làm vinh quang Danh Cha. Đó là gương mẫu để chúng ta, là những con cái Chúa, noi dấu chân Ngài. Trong sự phục vụ Chúa của chúng ta không đến nỗi phải đương đầu với những thách thức khó khăn kinh khủng như Chúa Giê-xu, nhưng điều Chúa muốn nơi mỗi con dân Ngài là trong tất cả mọi sự của cuộc sống, chúng ta đều phải sống trong tinh thần vâng phục và làm sáng Danh Chúa. Muốn vậy, mỗi người phải từ bỏ những ước muốn và tham vọng cá nhân để bước đi trong chương trình kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời của từng con dân Ngài. Giống như Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định: “Dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi,” mục đích cuối cùng của cuộc sống trên đất của chúng ta không phải làm vinh quang con người hay chính mình, mà dù sống hay chết cũng luôn làm vinh quang Danh Cha.

Bạn có bằng lòng luôn làm vinh quang Danh Cha dù sống hay chết không?

Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài đã bằng lòng chết trên cây thập tự để cứu chuộc con. Xin cho con luôn sống biết ơn Ngài và sẵn lòng thưa với Chúa như Sứ đồ Phao-lô rằng “dù con sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình con.”

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ga-la-ti 1-2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top