Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2016

E-xơ-ra 8:1-14
Di Sản Thuộc Linh

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh danh sách trở về lần thứ hai với danh sách trở về lần thứ nhất (E-xơ-ra 2), có điều gì đáng lưu ý? Điều này cho thấy sự dạy dỗ về đức tin và truyền thống dân tộc của họ như thế nào? Qua đó, bạn thấy mình có trách nhiệm ưu tiên truyền lại cho con cháu mình điều gì?

Đây là bảng liệt kê danh sách những người hồi hương cùng Thầy Tế lễ E-xơ-ra từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem. Giống như lần hồi hương thứ nhất khoảng 80 năm trước, lần này cũng không phải tất cả người Do Thái đều trở về. Trải qua gần 150 năm sinh sống và làm ăn nơi đất khách quê người theo lời kêu gọi của Tiên tri Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 29:4-7), không ít người trong họ trở nên khá giả, ổn định cuộc sống nên họ không trở về mà chỉ góp phần vào việc dâng hiến tiền bạc cho đoàn người hồi hương. Có khoảng 1,500 người nam đủ mọi thành phần, từ thầy tế lễ, các người trong hoàng tộc, và dân chúng, đáp ứng lời kêu gọi trở về với sứ mệnh xây dựng lại Đền Thờ, tu bổ vách thành và thiết lập luập pháp Chúa để phấn hưng dân Ngài. Nếu lưu ý, chúng ta thấy trong danh sách này có rất nhiều người thuộc những dòng tộc của những người đã trở về lần đầu (E-xơ-ra 2), và lần này con cháu họ lại tiếp tục trở về. Dù trải qua nhiều thế hệ, những người trong danh sách hồi hương lần này đều được sinh ra và lớn lên tại Ba-by-lôn, chưa hề biết đến Giê-ru-sa-lem, nhưng với sự giáo dục đức tin trong gia đình, nên dù ở nơi đất khách quê người thì tinh thần yêu Chúa, yêu Đền Thánh của Chúa, yêu quê hương dân tộc đã được các thế hệ ông cha truyền lại cho con cháu, vì vậy họ bằng lòng trở về khi Thầy Tế lễ E-xơ-ra kêu gọi.

Qua sự kiện này, chúng ta thấy rằng di sản quý báu nhất ông cha ưu tiên để lại cho con cháu không phải là tiền bạc, nhà cửa mà là đức tin vững vàng nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Di sản vật chất rồi cũng sẽ qua đi nhưng di sản thuộc linh sẽ còn lại đời đời. Mẹ của ông Ti-mô-thê là người Giu-đa, còn cha là người Hy Lạp không tin Chúa (Công Vụ 16:1). Sống trong một gia đình như vậy, nhưng bà ngoại và mẹ ông Ti-mô-thê đã dạy dỗ đức tin cho con cháu mình rất tốt, đến nỗi Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại trong thư II Ti-mô-thê 1:5 như sau: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”

Bạn đang dạy dỗ con cháu mình về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào?

Cảm tạ Chúa đã ban cho con những bông trái quý báu là các con và cháu của con. Xin cho con thấy được trách nhiệm dạy dỗ đức tin cho con cháu con để con có được một dòng dõi thánh trong Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top