Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2016

E-xơ-ra 7:25-26
Đặt Nền Tảng trên Luật Pháp Chúa

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần cuối của chiếu chỉ (câu 25-26) có những nội dung gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành những sắc lệnh phù hợp với ý Chúa như vậy? Bạn cần làm gì để Hội Thánh ổn định và xã hội an lành?

Trong phần cuối của chiếu chỉ (câu 25-26), Vua Ạt-ta-xét-xe giao trách nhiệm cho Thầy Tế lễ E-xơ-ra bổ nhiệm các thẩm phán, quan tòa để cai trị và xét xử con dân Chúa bên kia sông Ơ-phơ-rát. Chúng ta biết dù đây là chiếu chỉ của vua, nhưng phía sau chiếu chỉ ấy là bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài đã giục giã lòng vua để ban hành chiếu chỉ hầu đem lại kết quả cho chương trình và ý định của Ngài (câu 27). Hay nói cách khác, Vua Ạt-ta-xét-xe chỉ là công cụ trong tay Chúa mà thôi. Chúng ta thấy điều này trong những nội dung của chiếu chỉ. Khi cho phép ông E-xơ-ra cắt đặt quan phủ, quan án thì vua nói “tùy theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngươi, đã có trong tay ngươi.” Vua đưa ra tiêu chuẩn chọn các quan chức, đó “là những người thạo biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi.” Rồi vua còn nhắc nhở điều quan trọng không phải chỉ dành cho những cấp lãnh đạo thạo luật pháp của Đức Chúa Trời mà “còn những người nào không biết luật pháp thì các ngươi hãy dạy cho họ biết.”

Đức Chúa Trời đã khiến Vua Ạt-ta-xét-xe ra chiếu chỉ giúp dân hồi hương ổn định trật tự xã hội bằng cách yêu cầu tất cả mọi người từ quan đến dân phải tuân hành luật pháp Đức Chúa Trời. Người lãnh đạo thì lãnh đạo dựa trên luật pháp Chúa; con dân Chúa học hỏi và sống theo luật pháp Chúa và luật lệ của vua, “nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù.” Chúng ta lưu ý chiếu chỉ ghi luật pháp của Đức Chúa Trời trước luật lệ của vua.

Để xã hội ổn định thì người lãnh đạo cũng như con dân Chúa phải học biết luật pháp của Chúa và cẩn thận tuân giữ. Ngày nay, Kinh Thánh chính là luật pháp Đức Chúa Trời ban cho con người. Đó phải là nền tảng cho cuộc sống của con dân Chúa và tất cả mọi người. Mỗi chúng ta có bổn phận phải học biết Lời Chúa, dạy cho người khác biết Lời Chúa và tuân giữ Lời Chúa dạy. Khi tất cả chúng ta đều sống và hành xử dựa trên nền tảng Lời Chúa thì Hội Thánh sẽ được ổn định, đất nước được an lành, và mọi người sẽ hạnh phúc.

Làm thế nào để mọi sinh hoạt của bạn đều đặt trên nền tảng của Kinh Thánh?

Cảm tạ Chúa đã ban Lời Ngài cho con để làm linh lương nuôi dưỡng đời sống con và còn làm nền tảng cho cuộc sống con nữa. Xin cho con luôn học hỏi, làm theo Lời Chúa để đời sống con được phước.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top