Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2016

Giô-suê 5:13-15
Lãnh Đạo và Vâng Phục

“Người đáp: Không. Bây giờ Ta đến làm Tướng Đạo Binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” (Giô-suê 5:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu ông Giô-suê chiến thắng Giê-ri-cô? Bạn đang đối diện với những Giê-ri-cô trong đời sống ra sao? Bạn có đang lắng nghe tiếng Chúa không? Bằng cách nào Chúa phán với bạn?

Người Ít-ra-ên vừa hoan hỉ bước ngang qua sông Giô-đanh để vào miền đất hứa và thành phố đầu tiên họ phải chiến thắng là thành Giê-ri-cô kiên cố. Có lẽ ông Giô-suê đã đến Giê-ri-cô để quan sát mặt trận cũng như cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa cho cuộc chiến vô cùng quan trọng này. Vừa khi ngước mắt lên, ông thấy một người cầm gươm trần đối diện cùng mình. Với tư cách tổng tư lệnh quân đội Ít-ra-ên, ông Giô-suê liền tiến tới, không chút sợ hãi. Ông hỏi: “Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người ấy đáp ngay: Không! (nghĩa là Ta không phải là người của kẻ thù nghịch ngươi, mà Ta cũng không phải đến gia nhập dưới trướng của ngươi). Bây giờ Ta đến làm Tướng Đạo binh của Đức Giê-hô-va! (nghĩa là bây giờ Ta đến để làm Chủ Tướng của ngươi).” Nhờ mối tương giao mật thiết với Chúa, ông Giô-suê nhận ra ngay Người đang nói với mình là ai, nên ông liền sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: “Chúa truyền cho đầy tớ Chúa điều gì? Người ấy đáp: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh.” Ông Giô-suê liền làm y như vậy. Ông muốn nói rằng: Ngài đúng là Chủ Tướng của tôi cùng cả đạo binh Ít-ra-ên. Tôi đây chỉ là đầy tớ xin sẵn sàng vâng theo lời Chủ Tướng. Thái độ hạ mình vâng phục này chính là bí quyết chiến thắng của ông Giô-suê và của con dân Chúa suốt mọi thời đại.

Có thể chúng ta đang nhận lãnh một công tác quan trọng nào đó trong gia đình, trong Hội Thánh, trong các ban ngành, trong sở làm hoặc nơi trường học. Nói cách khác, chúng ta đang là những người lãnh đạo trong những vị trí và lãnh vực khác nhau mà Chúa cho phép. Có lẽ ông Giô-suê rất lo lắng trong lần cầm quân đầu tiên này, nhưng điều này đã tan biến khi ông được gặp gỡ Tướng Lãnh của đạo binh Đức Giê-hô-va. Bí quyết của ông Giô-suê trong vai trò lãnh đạo là:

  • Nhận biết Chúa: Ông Giô-suê nhận ra ngay người đang nói chuyện với ông là ai và có sự đáp ứng thích hợp. Sự gần gũi với Chúa là điều kiện tiên quyết của một người lãnh đạo thuộc linh.
  • Thuận phục Chúa: Ông Giô-suê nhận biết Chúa mới thật sự là Đấng lãnh đạo tối cao và ông phải nghe theo sự chỉ dẫn của Ngài. Xét về cấp bậc và địa vị, ông Giô-suê không cần phải trình báo cho một người nào khác. Tuy nhiên, ông nhận biết trên ông là Chúa.

Người lãnh đạo phải nhận biết Chúavâng phục Ngài. Đây là một thách thức rất lớn cho những người lãnh đạo. Hai từ ngữ “lãnh đạo”“vâng phục” dường như không đi đôi với nhau, nhưng đây chính là bí quyết để chiến thắng trong bất cứ lãnh vực nào mà Chúa đang đặt để chúng ta. Cho dù điều chúng ta đang đối diện có lớn lao đến đâu, chiến thắng không phải là điều khó đối với Chúa. Điều khó đó là chúng ta, những người lãnh đạo, có bằng lòng để Chúa, là Đấng ban chiến thắng, dẫn dắt chúng ta hay không.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa và thuận phục Ngài khi con nhận lãnh công tác lãnh đạo từ nơi Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top