Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016

Công Vụ 9:10-19
Người Được Chúa Dùng (2)

“Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-na-nia là ai (câu 10)? Phần Kinh Thánh này cho bạn biết gì thêm về con người và đức tin của ông? Chúa muốn ông làm gì (câu 11-12)? Ông A-na-nia đã phản ứng ra sao trước mệnh lệnh này (câu 13-14; 17)? Bạn nhận ra điều kiện nào để một người có thể được Chúa dùng?

Khi nhắc đến ông A-na-nia, có lẽ nhiều người sẽ nhớ ngay đến vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra, là những người bị chết do nói dối Chúa Thánh Linh (Công Vụ 5). Rất nhiều người không hề biết ông A-na-nia trong Công Vụ 9! Vì ông A-na-nia trong câu chuyện này là một người rất bình thường. Ông chỉ là một tín hữu tại Đa-mách (câu 10) và chỉ hai lần Kinh Thánh nhắc đến ông, một trong Công Vụ 9 và lần khác trong Công Vụ 22:12, nơi cho biết ông A-na-nia “là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giu-đa trú tại Đa-mách đều làm chứng tốt.”

Chúa đã chọn người tín hữu hết sức bình thường này để làm một công việc đặc biệt: Cầu nguyện cho ông Sau-lơ (câu 11-12). Ngay khi Chúa gọi, ông A-na-nia lập tức nhận ra chính Chúa và trả lời. Là một người kính sợ Chúa (Công Vụ 22:12), ông A-na-nia rất quen thuộc với Chúa và tiếng của Ngài. Chính nếp sống mỗi ngày quyết định sự nhạy bén với tiếng Chúa. Đức Chúa Trời có năng quyền dùng một tín hữu rất bình thường vào một công việc rất quan trọng khi người đó nuôi dưỡng mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày.

Mệnh lệnh của Chúa cho ông A-na-nia tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn vì ông A-na-nia biết quá rõ về ông Sau-lơ (Công Vụ 9:13-14). Ông biết đến thành tích “lẫy lừng” của ông Sau-lơ về việc bức hại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem và “bây giờ người ở đây” (câu 14a), ở tại Đa-mách, tại thành phố ông đang ở, để bức hại ông và những anh em trong Chúa của ông. Ông A-na-nia đã thắc mắc với Chúa. Ông không thể hiểu được ý muốn của Chúa. Và có thể lắm, ngay cả khi Chúa Giê-xu cho ông A-na-nia biết ý muốn của Ngài đối với ông Sau-lơ (câu 15-16) thì ông vẫn chưa thể hiểu được.

Nhưng tại thời điểm đó, Kinh Thánh ghi rằng: “A-na-nia bèn đi” (câu 17a). Chỉ một câu nói đơn giản nhưng bày tỏ cả một đức tin vâng phục tuyệt đối Lời Chúa của ông A-na-nia. Ông tin cậy đến mức có thể nói với Chúa về thắc mắc của mình, và ông cũng tin cậy Chúa đến mức có thể ngay lập tức vâng phục một mệnh lệnh dường như rất khó hiểu và khó chấp nhận của Ngài.

Và khi bước vào nhà, ông A-na-nia đã thực thi đúng những gì Chúa muốn ông làm cho ông Sau-lơ (câu 17). Vượt trên mọi thành kiến, cảm xúc cá nhân, đối với ông A-na-nia, ý muốn của Chúa là trên hết và trước nhất.

Khi ông A-na-nia vâng lời Chúa thì phép lạ xảy ra. Ông Sau-lơ được sáng mắt, chịu phép báp-tem, ăn uống, và được mạnh khỏe: Ông thật sự được phục hồi từ cả phần thuộc thể đến tâm linh. Sự vâng phục Chúa đã khiến một Sau-lơ từ “mù lòa” qua “sáng láng,” và đã giúp ông A-na-nia có một kinh nghiệm tuyệt vời: Chúa có năng quyền dùng một người bình thường để mở đầu cho một đời sống của một người vĩ đại khác.

Hãy cứ vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn và nhìn thấy công việc lạ lùng của Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết thuận phục ý và ghi nhớ Lời Ngài phán: “Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9).

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top