Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016

Giăng 10:22-30
Ta Với Cha Là Một

“Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một” (câu 28-30).

Câu hỏi suy ngẫm: Căn cứ câu 28-30, cho biết tại sao Chúa Giê-xu công bố “Ta với Cha là một”? Câu nói của Chúa “Cha Ta là Đấng lớn hơn hết” có phải chỉ về thứ bậc trên thiên đàng không? Ý nghĩa đúng của câu này là gì? Đối với bạn, Chúa Giê-xu là ai?

Một số người cho rằng câu Chúa Giê-xu nói “Cha Ta là Đấng lớn hơn hết” chỉ về thứ bậc trên thiên đàng, trong đó Cha lớn hơn hết, Chúa Giê-xu chỉ là Con nên không thể lớn bằng Cha! Vì vậy họ bác bỏ giáo lý Ba Ngôi, không công nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời! Chúng ta hãy khiêm cung đọc thật kỹ phân đoạn Kinh Thánh này và tìm hiểu cặn kẽ tại sao Chúa Giê-xu công bố “Ta với Cha là một” sau khi Ngài giải thích thế nào là chiên của Chúa và những điều Chúa ban cho chiên của Ngài.

Chúng ta lưu ý hai sự kiện song song sau đây. Thứ nhất, căn cứ Giăng 3:16; Rô-ma 6:23; I Giăng 5:11 và nhiều câu Kinh Thánh khác thì sự sống đời đời là do Đức Chúa Cha ban cho. Nhưng trong câu 28a, Chúa Giê-xu công bố: “Ta ban cho nó sự sống đời đời.” Thứ hai, câu 28b, Chúa Giê-xu phán: “Chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta.” Nhưng trong câu 29b, Chúa Giê-xu lại phán: “Chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” Có mâu thuẫn không? Hoàn toàn không, vì Chúa Giê-xu công bố: “Ta với Cha là một.” Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu “vốn có hình Đức Chúa Trời” nhưng khi Ngài giáng thế làm người thì “Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên như loài người” (Phi-líp 2:6-7). Trong vai trò là Con, thực thi kế hoạch cứu rỗi nhân loại trên đất, nhưng Chúa Giê-xu với Cha là một, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời.

Vậy tại sao Chúa phán “Cha Ta là Đấng lớn hơn hết”? Chúng ta phải hiểu câu nói này trong ngữ cảnh của câu 28-29. Chúa Giê-xu giải thích rằng Cha đã ban chiên đó cho Ta, Ta ban cho chiên Ta sự sống đời đời. Cho dù ma quỷ và những người chống đối vẫn luôn rình mò mong cướp chiên của Chúa khỏi tay Ngài, nhưng Chúa khẳng định Cha Ta là Đấng lớn hơn hết thảy các thế lực thù địch và ma quỷ, chẳng có thế lực nào có thể cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha được. Và để giải thích cho lý do Chúa phán “chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” rồi “chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha,” Chúa Giê-xu khẳng định chân lý “Ta với Cha là một.” Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Như vậy, chiên của Chúa luôn được bảo vệ, dù là Cha bảo vệ hay Con bảo vệ cũng không có gì khác nhau. Chiên của Chúa được chính Đức Chúa Trời bảo vệ.

Bạn có tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời không? Tại sao?

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng đã ban cho con sự sống đời đời và bảo vệ con trong linh trình theo Chúa. Con xin quyết chí theo Ngài và làm chiên của Chúa trọn đời con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top