Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016

E-xơ-ra 7:13-18
Vững Lòng Sống Hiến Dâng

“Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay, và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Giê-ru-sa-lem” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã giục lòng Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành chiếu chỉ? Phần đầu của chiếu chỉ (câu 13-18) nói về những vấn đề gì? Căn cứ câu 27, chúng ta có thể học được những gì từ phần đầu của chiếu chỉ này?

Chiếu chỉ Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành là mệnh lệnh vua ban cho ông E-xơ-ra, nhưng căn cứ lời cầu nguyện trong câu 27 “E-xơ-ra thưa: ‘Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, là Đấng đã đặt trong lòng vua điều này để tô điểm Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem” (BTTHĐ), chúng ta biết phía sau mọi biến cố lịch sử là bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta có thể học được nhiều điều từ phần đầu của chiếu chỉ (câu 13-18) kể trên.

Thứ nhất, vua cho phép người Ít-ra-ên, thầy tế lễ và người Lê-vi nào muốn trở về thì được phép cùng đi với Thầy Tế lễ E-xơ-ra (câu 13-14). Sau khi mãn hạn lưu đày, Đức Chúa Trời dùng Vua Si-ru cho phép dân chúng hồi hương lần thứ nhất, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa trở về trong đợt đó. Giờ đây, Đức Chúa Trời tiếp tục làm việc trong lòng Vua Ạt-ta-xét-xe để dân chúng tiếp tục hồi hương lần thứ hai. Không hề có sự may rủi, hên xui trong cuộc sống của con dân Chúa. Tất cả đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta.

Thứ hai, ông E-xơ-ra được đem theo tiền bạc trở về để mua những của lễ cần thiết dâng trên bàn thờ Đức

Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem theo luật pháp quy định (câu 15-17) từ nhiều nguồn khác nhau. Nguồn do nhà vua và các quân sư của vua ban tặng; nguồn do dân chúng tích lũy được; và nguồn từ sự dâng hiến của dân chúng và các thầy tế lễ. Đức Chúa Trời có quyền sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để cung ứng cho mọi nhu cầu của Ngài. Đặc biệt là sự dâng hiến từ con dân Chúa đến các chức sắc tôn giáo, không ai là không dâng hiến cho Chúa.

Thứ ba, phần tiền còn lại có thể sử dụng cho công việc Chúa (câu 18). Đức Chúa Trời tể trị cách sử dụng tiền của Chúa, không cá nhân nào được quyền quyết định theo ý riêng mình, nhưng phải bàn bạc trong tập thể và mọi sự bàn bạc đều phải đặt hoàn toàn trong thánh ý của Ngài.

Bạn thấy gì về sự tể trị của Chúa qua những biến cố trong cuộc đời bạn? Qua đó, bạn vững lòng sống hiến dâng cho Chúa như thế nào? Hội Thánh bạn sử dụng tiền của Chúa theo nguyên tắc nào?

Lạy Chúa, xin cho con không nao núng trước những biến cố lịch sử cũng như của cuộc đời con, con tin bàn tay tể trị của Chúa. Xin cho con sống hết lòng vì Chúa, dâng hiến rời rộng để luôn có đủ chi phí cho công việc Nhà Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top