Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016

Thi Thiên 148:1-6
Chúc Tụng Đấng Sáng Tạo

“Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men” (Rô-ma 11:36).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Thi Thiên này, trước giả kêu gọi những ai chúc tụng Đức Giê-hô-va? Lý do nào muôn vật phải chúc tụng Chúa? Bạn có cảm xúc gì khi nhìn xem muôn vật hay khi nhìn vào sự cấu tạo của cơ thể mình?

Phần đầu của Thi Thiên 148, trước giả kêu gọi muôn vật hãy ca ngợi, chúc tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đấng Sáng Tạo (câu 5-6). Các đối tượng mà trước giả kêu gọi ở đây bao gồm các tầng trời, thiên sứ, toàn thể thiên binh, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú sáng láng, các tầng trời cao thăm thẳm, nước trên các tầng trời. Trước giả đã nhân cách hóa muôn vật để bày tỏ rằng thiên sứ có quyền năng thế nào, vũ trụ có rộng lớn đến đâu cũng chỉ là tạo vật của Chúa mà thôi. Dù thiên binh của Chúa hùng mạnh ra sao, cũng do Chúa sáng tạo để làm theo ý muốn Ngài (Thi Thiên 103:21).

Câu 5 kêu gọi muôn vật chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đấng Sáng Tạo, Ngài ra lệnh, thảy bèn được dựng nên. Ngay cả thờ phượng thiên sứ của Chúa cũng là sai (Cô-lô-se 2:18), huống chi thờ những con người, chim, thú hay các tạo vật khác của Chúa. Trải qua bao năm tháng, từ những người Ít-ra-ên ngày xưa đến chúng ta ngày nay vẫn sa vào tội lỗi giống như vậy. Lời Chúa khẳng định rằng con người cần phải thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo mà thôi.

Khi Chúa tạo dựng, cả vạn vật đều phải tuân theo luật lệ của Ngài. Câu 6 có nghĩa là “Ngài ban các quy luật để chúng không thể vượt qua” (Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Thiên sứ có quyền năng, nhưng phải tuân theo luật lệ của Chúa. Sự vận hành của vũ trụ đều phải tuân theo quy luật và trật tự Chúa ban cho. Những quy luật này vững bền đời đời vô cùng như trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trăng quay quanh trái đất. Khi nhìn xem sự hoạt động có quy củ của vũ trụ, con người phải cúi đầu chúc tụng Đấng Sáng Tạo tuyệt diệu. Khi nhìn vào cấu tạo của con người, chúng ta càng thấy sự diệu kỳ vô song của Đấng Sáng Tạo. Chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời, được sống giữa vũ trụ này, chúng ta cần thấy được quyền năng của Chúa đối với muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo để chúng ta biết ca ngợi và chúc tụng Đấng Sáng Tạo trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Khi nhìn xem muôn vật trong vũ trụ, bạn có thật sự cảm nhận rằng tất cả đều do Đức Chúa Trời sáng tạo không? Bạn có thật sự chúc tụng Chúa là Chúa trên muôn chúa, Vua trên muôn vua không? Hãy hết lòng thờ phượng, chúc tụng Đấng Sáng Tạo mỗi ngày.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ và chính con, là Đấng thiết lập quy luật cho muôn vật để con được sống giữa vũ trụ này. Xin giúp con sống biết ơn Chúa và ca ngợi, chúc tụng Ngài trọn đời con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top