Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016

Thi Thiên 147:15-20
Chúa Ban Lời Ngài

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24a).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày về quyền năng của Lời Chúa ra sao? Chúa truyền Lời Ngài cho Ít-ra-ên có liên hệ như thế nào đối với bạn? Nhờ đâu mà chúng ta đến được với Đấng Christ và được cứu?

Trước giả tiếp tục Thi Thiên 147 với lời kêu gọi dân chúng chúc tụng Đức Giê-hô-va vì Chúa đã ban Lời Ngài cho họ. Trong sự vĩ đại của Chúa, Lời Ngài đã bày tỏ năng quyền vĩ đại trên vũ trụ. Khi Lời Ngài phán ra, cả vũ trụ cũng phải thay đổi: Tuyết rơi như lông chiên, sương móc rải trắng, băng giá rơi xuống từng miếng (câu 16-20). Trước giả bày tỏ rằng không ai có thể đứng nỗi trong sự đoán phạt của Chúa, nhưng bởi Lời Chúa phán, tuyết sẽ tan ra, khiến gió thổi, nước chảy (câu 18). Chúa đã làm nên vũ trụ này bằng lời phán của Ngài, và bởi lời phán, Chúa có toàn quyền thay đổi vũ trụ đó.

Lời Chúa không những tác động vĩ đại trên vũ trụ, nhưng Lời Chúa cũng đã làm thay đổi lòng người và đem họ trở về với Chúa. Chúa truyền Lời Ngài cho ông Gia-cốp, tức cho người Ít-ra-ên, là tuyển dân của Chúa, Ngài chọn họ và qua họ Chúa truyền Lời Chúa cho con người. Lời Chúa bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Và cũng qua dân tộc này, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài, Chúa Giê-xu, đến thế gian chịu chết để cứu chuộc con người. Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24). Ngày nay, Lời Chúa dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, và bởi đức tin nơi Chúa chúng ta được xưng công chính. Chúng ta được trở nên dòng dõi của tổ phụ Áp-ra-ham, là con dân Chúa về phương diện thuộc linh, nhờ đó, tất cả chúng ta trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:21-29).

Ha-lê-lu-gia! Chúc tụng Đức Chúa Trời. Bạn có chúc tụng Đức Chúa Trời là Đấng ban Lời Ngài cho bạn chưa? Bạn đọc, học và áp dụng Lời Chúa mỗi ngày thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã ban Lời Ngài cho con và cho con trở nên tuyển dân của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa và chúc tụng Ngài trọn đời con.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top