Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2016

E-xơ-ra 7:1-5
Thầy Tế Lễ Nhà Vua

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về chức thầy tế lễ trong thời Cựu Ước? Qua nhiệm vụ của thầy tế lễ và gia phả của ông E-xơ-ra, chúng ta học được điều gì cho mình ngày nay? Khi biết mình là “thầy tế lễ nhà vua,” bạn nhận biết trách nhiệm đối với bạn và con cháu bạn như thế nào?

Có một khoảng thời gian gần 60 năm giữa chương 6 và 7. Đây là phần chép về cuộc hồi hương thứ hai dưới sự lãnh đạo của Thầy Tế lễ E-xơ-ra. Từ câu 1-5 ghi lại gia phả của ông E-xơ-ra là dòng dõi của Thầy Tế lễ Thượng phẩm A-rôn. Dòng dõi ông A-rôn được Đức Chúa Trời chọn làm chức tế lễ và đây là chức vụ cha truyền con nối. Trong Cựu Ước, thầy tế lễ là người trung gian giữa Đức Chúa Trời với con dân Chúa và giữa con dân Chúa với Ngài. Nhiệm vụ chính của thầy tế lễ là dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, lo công việc trong nơi thánh và bàn thờ Đức Chúa Trời cũng như cầu thay cho dân chúng (Dân Số Ký 18). Qua nhiệm vụ của thầy tế lễ và gia phả của ông E-xơ-ra, có ít nhất hai điều chúng ta học được cho ngày nay.

Thứ nhất, nhiều người nghĩ rằng chức thầy tế lễ chỉ dành riêng cho mục sư, truyền đạo, nhưng Lời Chúa cho biết khi tin nhận Chúa Giê-xu, tất cả chúng ta đều được trở nên “thầy tế lễ nhà vua” (I Phi-e-rơ 2:9) do Đấng Christ kêu gọi, lựa chọn và bổ nhiệm. Chúng ta không còn dâng tế lễ bằng con sinh nữa vì Chúa Giê-xu đã dâng chính Ngài làm Con Sinh Tế chuộc tội lỗi cho toàn nhân loại rồi. Nhiệm vụ của những thầy tế lễ thời ân sủng là “rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” Mỗi chúng ta đã thực thi như thế nào?

Thứ hai, chức thầy tế lễ là chức cha truyền con nối. Điều này nhắc nhở chúng ta khi trở thành Cơ Đốc nhân, “thầy tế lễ nhà vua” thời ân sủng chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ con cháu để chúng biết Chúa, tin Chúa và trở thành dòng dõi “thầy tế lễ nhà vua.” Những ai đã dâng con cho Chúa, hãy nhớ lại điều mình đã hứa với Chúa trong nghi lễ này. Và giờ này, đức tin của con cháu của chúng ta thế nào? Có trở thành một “thầy tế lễ nhà vua” không? Mỗi người cần trả lời trước mặt Chúa.

Bạn có quan tâm đến việc truyền giảng về Chúa cho mọi người và dạy dỗ con cháu mình biết Chúa và tin Chúa không?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì con được Chúa chọn và ban cho chức vụ cao quý là thầy tế lễ nhà vua. Xin cho con làm tròn trách nhiệm rao truyền Tin Lành cho đồng bào và nuôi dạy con cháu để tiếp nối chức vụ Chúa ban.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top