Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2016

E-xơ-ra 6:15-22
Thánh Khiết và Yêu Thương

“Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt Qua” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi dự lễ Khánh Thành và lễ Vượt Qua, những ai phải làm lễ chuộc tội và dọn lòng thanh sạch? Dân hồi hương đã cho những người bản xứ từ bỏ sự thờ phượng ô uế cũ dự lễ cho thấy điều gì nơi tấm lòng họ? Bạn học được gì về bài học thánh khiết và yêu thương Chúa dạy?

Trong lễ Khánh Thành Đền Thờ và ễ Vượt Qua, chúng ta nhận thấy dân chúng đã “dâng mười hai con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Ít-ra-ên” (câu 17). Rồi trước khi cử hành lễ Vượt Qua, “những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai” (câu 20). Những cụm từ “cho cả dân Ít-ra-ên”“không trừ một ai” cho thấy việc chuộc tội và dọn lòng thanh sạch là việc phải làm cho tất cả mọi người từ giới lãnh đạo tôn giáo cho đến dân chúng, từ người già cho đến người trẻ không miễn trừ một ai, bởi Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, nên người đến với Chúa cần phải có tấm lòng trong sạch. Trong thời Cựu Ước, muốn được thánh khiết dân chúng cần phải dâng sinh tế chuộc tội và thực hiện các nghi thức tẩy rửa theo luật pháp quy định, nhưng ngày nay Chúa Giê-xu đã đổ máu ra trên thập tự giá để tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta, nên những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì có thể vững lòng đến gần Chúa (Hê-bơ-rơ 10:19-22), và khi lỡ phạm tội thì chân thành ăn năn xưng tội để được Chúa tha thứ và làm sạch mọi điều gian ác (I Giăng 1:9).

Câu 21 cho biết thành phần dự lễ không chỉ là những người hồi hương mà còn có những người bản xứ là những người “đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Ít-ra-ên, đặng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” (câu 21). Chúng ta thấy Đức Chúa Trời cảm động lòng những người hồi hương khiến họ bày tỏ lòng yêu thương với mọi người, miễn là những người này bằng lòng ăn năn từ bỏ sự thờ phượng ô uế của những Dân Ngoại trong xứ để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đây chính là yếu tính của Tin Lành. Tin vui là cho mọi người không phân biệt thành phần, chủng tộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương toàn nhân loại (Giăng 3:16). Vậy nên mỗi chúng ta là những người đã được cứu, cần đem tình yêu cứu chuộc của Chúa đến với mọi người.

Đến với Chúa, của lễ tốt nhất là tấm lòng thánh khiết; và sống với nhau điều quan trọng nhất là tình yêu thương. Thánh khiết và yêu thương, bạn đã thực hiện hai điều quan trọng này như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết xét mình trước Lời Chúa để con ăn năn những sai phạm, giữ mình thánh khiết trước mặt Chúa, hầu cho con có thể đem tình yêu Chúa đến với mọi người để họ biết Chúa, tin Ngài và được cứu.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top