Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2016

E-xơ-ra 6:15-22
Vâng Giữ Lời Chúa

“Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đền Thờ Đức Chúa Trời xây cất hoàn thành, dân Chúa đã vui mừng thực hiện các công việc và nghi lễ gì? Cụm từ “y như đã chép trong sách của Môi-se” (câu 18) nói lên điều gì về những người hồi hương? Của lễ vui lòng Đức Chúa Trời ngày nay Chúa muốn chúng ta dâng lên cho Ngài là gì?

Cảm tạ Chúa vì sau nhiều năm tháng trắc trở, đến nay Đền Thờ Đức Chúa Trời đã được hoàn tất, các thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người lưu đày hồi hương hân hoan dự lễ Khánh Thành Đền Thờ với các nghi lễ đầy đủ, nói lên tấm lòng tri ân Đức Chúa Trời là Đấng đã đem họ trở về, ban ơn cho họ để có thể hoàn tất việc tái thiết Đền Thờ. Họ dâng chiên, bò, dê để làm của lễ và cùng liên hoan với nhau trong ngày vui nhất đời họ. Số lượng con sinh tuy không nhiều bằng lúc khánh thành Đền Thờ Sa-lô-môn, nhưng cũng cho thấy lòng vui mừng rất lớn của mọi người. Họ cũng làm lễ chuộc tội vì thời gian dài bị lưu đày do không có Đền Thờ nên không thực hiện được. Họ cũng ưu tiên lập những thầy tế lễ và người Lê-vi chia thành từng ban thứ để phục sự Chúa “y như đã chép trong sách của Môi-se” (câu 18). Rồi đến ngày mười bốn tháng giêng, họ giữ Lễ Vượt qua, và giữ Lễ Bánh không men trong bảy ngày cách vui vẻ (câu 22). Đọc qua phần Trước giả E-xơ-ra mô tả về lễ Khánh Thành Đền Thờ và những công việc mà những người hồi hương thực hiện khi Đền thờ Đức Chúa Trời được xây cất xong, chúng ta thấy nổi bật một điều là dù trải qua bảy mươi năm bị lưu đày ở đất khách quê người, không có Đền Thờ, không giữ các nghi lễ theo sách luật pháp Môi-se dạy, nhưng giờ đây, khi đã được Chúa cho phép trở về và xây lại Đền Thờ thì họ ưu tiên vâng giữ Lời Chúa dạy, thực hiện các nghi lễ một cách nghiêm túc và trọng thể.

Ngày nay, chính Chúa Giê-xu đã dâng chính mình Ngài làm sinh tế chuộc tội lỗi của toàn nhân loại trên cây thập tự, nhờ đó mỗi chúng ta được đem ra khỏi chốn tội lỗi trở về làm con cái Đức Chúa Trời khác nào dân Chúa ngày trước. Và Ngài cũng ban Lời Ngài cho mỗi người để làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Những giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh, đặc biệt là lời dạy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma-12:1), mỗi chúng ta đã vâng giữ như thế nào? Đối với Đức Chúa Trời thì của lễ tốt nhất chính là sự vâng lời Ngài.

Bạn học Lời Chúa để vâng giữ hay chỉ để mở mang kiến thức? Bạn đã vâng giữ lời Chúa dạy như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con biết Lời Ngài, thuộc Lời Ngài nhưng thiếu sự vâng giữ. Xin Lời Chúa bẻ trách, sửa trị và dạy dỗ con để con biết vâng giữ Lời Ngài luôn.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top