Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016

Thi Thiên 145:8-13
Chia Sẻ Chân Lý về Chúa cho Muôn Dân

“Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va luôn làm gì cho muôn dân? Những điều nào chứng tỏ Đức Giê-hô-va là Chúa của muôn dân? Vua Đa-vít đã làm gì để mọi dân tộc biết và chúc tụng Chúa? Bạn cần làm gì để chân lý Chúa được truyền ra cho muôn dân?

Tiếp tục Thi Thiên “Chúc tụng,” Vua Đa-vít khẳng định rằng Đức Giê-hô-va là Đấng muôn dân phải chúc tụng vì Ngài không phải chỉ là Chúa của người Do Thái nhưng là Chúa của muôn dân. Đức Giê-hô-va là Chúa hay “làm ơn, thương xót, chậm nóng giận, nhân từ, từ bi” với muôn dân. “Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn dân” (câu 9). Chúa từ bi trên tạo vật Chúa dựng nên, bao gồm cả loài người. Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài “cho con loài người.” Sứ điệp cứu rỗi của Chúa cũng không dừng lại ở người Do Thái, nhưng cho mọi dân, mọi nước. Đức Chúa Trời có lòng thương xót nhân loại như Lời Chúa phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Con dân Chúa cần phải chia sẻ chân lý về Chúa cho Dân Ngoại để họ biết và chúc tụng Chúa. Cần phải nói về sự vinh quang, quyền năng của Chúa “cho con người biết,” cần bày tỏ về Nước Chúa và sự cai trị của Chúa đời đời (câu 13). Thi Thiên này bắt đầu với câu “Con sẽ tôn cao Chúa” nhưng kết thúc với câu “Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng Danh Thánh của Ngài” (câu 21). Như vậy, mọi dân tộc cần phải được biết về Chúa và chúc tụng Ngài. Ê-sai 56:7 viết: “Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ Ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.” Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại để họ có thể được phục hòa lại với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:13). Vinh quang và quyền năng của Chúa phải được truyền từ người này đến người khác, cũng như truyền từ dân tộc này đến dân tộc khác.

Hội Thánh ngày nay cũng có nghĩa vụ và đặc ân giống như vậy. Chân lý của Chúa cần phải được truyền ra mọi dân, mọi nước. Chúa Giê-xu phán: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Khi muôn dân biết được quyền năng và vinh quang đời đời của Chúa, họ sẽ chúc tụng Chúa.

Bạn có chia sẻ với người thân của mình về Chúa chưa? Bạn có nói với dân tộc mình rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của người Việt mình hay không? Hãy cầu nguyện và chia sẻ chân lý của Chúa cho mọi người.

Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con tôn cao Chúa trong đời sống con. Xin Chúa giúp con chia sẻ về Chúa cho mọi người, mọi dân tộc, và đặc biệt là dân tộc Việt Nam yêu thương của con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top