Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016

Giê-rê-mi 1:2-5
Tôi Được Chúa Lựa Chọn

“…Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước” (câu 4-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán với ông Giê-rê-mi vào thời gian nào? Ngài phán với ông điều gì? Chúa phán Ngài “biết” ông Giê-rê-mi trong trường hợp này được hiểu như thế nào? Lời phán này có ý nghĩa như thế nào đối với chức vụ của Tiên tri Giê-rê-mi và với chúng ta?

Đức Chúa Trời không ngừng phán với Tiên tri Giê-rê-mi trải qua các đời Vua Giô-si-a, Vua Giê-hô-gia-kim, và Vua Sê-đê-kia (câu 2-3). Ngài muốn bày tỏ với ông Giê-rê-mi rằng Ngài biết ông và chọn lựa ông để “làm kẻ tiên tri cho các nước.” Chúng ta không cố giải thích Lời Đức Chúa Trời kêu gọi Tiên tri Giê-rê-mi nhưng phân tích một vài vấn đề để thấy ơn Đức Chúa Trời đã dành cho người Ngài lựa chọn.

Chỉ từ khi y học tiến bộ thì con người mới biết được giới tính, dự báo ngày sinh, và một vài đặc điểm cơ bản khi em bé hãy còn trong lòng mẹ. Nhưng Lời Chúa khẳng định Ngài đã biết ông Giê-rê-mi từ trước khi ông được tạo nên trong lòng mẹ (câu 4). Điều này ngoài việc cho thấy Đấng kêu gọi ông là Đức Chúa Trời Toàn Tri, còn cho chúng ta biết Đấng kêu gọi ông Giê-rê-mi vào chức vụ cũng chính là Đấng Tạo Hóa của ông. Sự toàn tri cho Ngài biết trước mọi việc ngay từ khi chưa có một ý niệm gì về những sự việc đó. Và từ ý niệm Ngài là Đấng Tạo Hóa, cho chúng ta biết rõ ràng hơn quyền tể trị của Ngài trên mọi sự. Chính Tiên tri Giê-rê-mi đã ý thức được quyền tể trị tuyệt đối của Chúa trên cuộc đời của ông. Chữ “biết” trong câu 4, không chỉ với ý nghĩa rằng Ngài biết về ông Giê-rê-mi nhưng còn là sự tường tận về chính ông Giê-rê-mi. Và hơn thế, trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, động từ được sử dụng ở đây có nghĩa là “lựa chọn.” Ngài “lựa chọn” vì Ngài muốn sử dụng ông Giê-rê-mi theo ý muốn Ngài, chứ không theo lệ thường của tổ phụ. Vì theo như luật định, ông Giê-rê-mi sẽ trở nên một thầy tế lễ phục vụ trong Đền Thờ Đức Chúa Trời. Nhưng chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông chính là trở nên một nhà tiên tri để rao truyền sứ điệp mà Đức Chúa Trời bày tỏ, không chỉ riêng cho người Ít-ra-ên, nhưng cho “các nước.”

Tiên tri Giê-rê-mi đã nhận biết sự lựa chọn của Chúa cho đời sống và công tác phục vụ Chúa của mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cần hoàn toàn để Đức Chúa Trời thể hiện quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trên đời sống cũng như công tác phục vụ Chúa của chúng ta vì Ngài biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình.

Bạn có suy nghĩ hoặc dùng cách này cách khác để lèo lái cuộc đời mình theo ý muốn của chính mình và ngay cả công tác phục vụ Chúa không?

Lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của con! Con tin Ngài biết rõ con từ lúc con chưa sinh ra. Xin lựa chọn và sử dụng đời sống con theo ý Ngài muốn để con trở nên công cụ hữu ích cho Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top