Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2016

A-ghê 2:20-23
Đầy Tớ Ta

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, Ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta! Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín; vì Ta đã chọn ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã phán gì với ông Xô-rô-ba-bên? Với mục đích gì? Tại sao Chúa gọi ông Xô-rô-ba-bên là “đầy tớ Ta”? Những danh xưng “đầy tớ Chúa” trong Kinh Thánh chỉ về những ai? Bạn nghĩ mình có phải là đầy tớ Chúa không? Tại sao?

Một lần nữa, Đức Giê-hô-va lại phán với Tiên tri A-ghê những Lời Ngài nói cùng ông Xô-rô-ba-bên. Ông là quan trấn thủ xứ Giu-đê, đang lãnh đạo dân chúng xây dựng lại Đền Thờ với một nhóm người ít ỏi, yếu kém về quân sự, thiếu thốn về nhiều nguồn lực khác nên luôn bị kẻ thù phá hoại, các nước hùng mạnh chung quanh cũng lăm le quấy phá và sẵn sàng đánh chiếm. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã khích lệ ông Xô-rô-ba-bên để ông vững lòng bền chí trong sự phục vụ Chúa. Chúa phán dù kẻ thù mạnh đến đâu cũng sẽ rúng động khi Chúa hành động. Rồi Chúa nhấn mạnh hai lần với ông Xô-rô-ba-bên trong câu 23 rằng Ngài “lấy ông,” Ngài “chọn ông” làm “đầy tớ Ta,” và đặt ông như ấn tín, khác nào chiếc nhẫn quý giá vua đeo để đóng dấu các văn kiện.

Chúa đã gọi những người đặc biệt là đầy tớ Chúa như ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 26:24); ông Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:31)…. Trong Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô, Sứ đồ Phi-e-rơ, ông Gia-cơ, ông Giu-đe… xưng mình là đầy tớ Chúa trong những lời mở đầu các bức thư. Cô Ma-ri đã xưng mình là đầy tớ Chúa (Lu-ca 1:38). Sứ đồ Phao-lô cũng gọi ông Ê-pháp-ra (Cô-lô-se 4:12), ông Ti-chi-cơ (Cô-lô-se 4:7) là đầy tớ Chúa… Trong I Cô-rinh-tô 7:22, Lời Chúa xác nhận tất cả những người được Chúa kêu gọi đều là tôi mọi (nô lệ hay đầy tớ) của Đấng Christ. Đặc biệt, Đức Chúa Trời còn gọi Vua ngoại bang Nê-bu-cát-nết-sa là “đầy tớ Ta” (Giê-rê-mi 25:9); Sứ đồ Phao-lô cho biết các quan quyền là đầy tớ Đức Chúa Trời (Rô-ma 13:4, “chức việc” có nghĩa là “đầy tớ”). Như vậy, khi Chúa kêu gọi và sử dụng người nào cho mục đích của Ngài (có thể là người tin thờ Chúa, và cũng có thể là người từng chống nghịch Chúa) thì người đó được gọi là “đầy tớ Chúa.” Danh xưng “đầy tớ Chúa” là một danh xưng phổ quát của những người Chúa chọn làm công cụ cho Ngài.

Từ đó, chúng ta học biết rằng giá trị của người phục vụ Chúa không phải nằm ở danh xưng, nhưng là sự đầu phục của người đó với Chúa. Tất cả chúng ta khi tin Chúa, đều trở thành con cái Chúa. Khi quyết định đáp lời kêu gọi phục vụ Chúa thì Ngài sẽ gọi chúng ta là “đầy tớ Chúa.” Hãy là một đầy tớ ngay lành và trung tín để nhận phần thưởng Chúa ban trong ngày cuối cùng.

Bạn có phải là một đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã nhận con làm con cái Ngài. Ngài còn vui lòng kêu gọi con làm đầy tớ phục sự Chúa nữa. Xin cho con làm một đầy tớ hết lòng thuận phục Chúa, trung tín phục vụ việc Ngài cho đến cuối cùng.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top