Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016

E-xơ-ra 5:1-5
Mắt Chúa Đoái Xem

“Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi quay lại tiếp tục xây cất Đền Thờ và vách thành, dân chúng đã gặp phải điều gì? Nhờ đâu mà công trình không bị đình chỉ? Điều kiện để được mắt Chúa đoái xem là gì? Sống và phục vụ Chúa trong sự đoái xem của Ngài, chúng ta cảm thấy thế nào?

Sau khi nghe lời kêu gọi của hai Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri, nhà lãnh đạo Xô-rô-ba-bên và Thầy Tế lễ Giê-sua đã hiệp với dân chúng, có sự giúp đỡ của hai tiên tri, cùng nhau chổi dậy tiếp tục công việc xây dựng Đền Thờ Đức Chúa Trời. Khi công việc đang tiến hành thì ông Tạc-tê-nai, là quan tổng đốc của tỉnh bên kia sông, cùng ông Sê-ta-Bô-xê-nai, và các đồng liêu họ đến hỏi ai ban lệnh cho họ xây dựng; và tên những người đang xây dựng. Sau khi báo cáo đầy đủ, quan tổng đốc không bắt dừng công trình nhưng ông trình tâu sự việc lên Vua Đa-ri-út để xin vua ban chiếu chỉ. Lý do giải thích cho việc công trình vẫn được tiếp tục xây dựng là “Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc” (câu 5).

Hơn mười năm Đền Thờ bị bỏ hoang, dân chúng quay trở về lo xây cất nhà riêng của mình. Họ quên đi sứ mệnh lúc hồi hương đã được Đức Chúa Trời giao phó cho họ là để xây dựng Đền thờ, sửa lại vách thành và tái lập sự thờ phượng. Khi họ không đáp ứng Lời Chúa thì Ngài giáng họa trên họ để cảnh cáo, A-ghê 1:9-11 chép: “Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì Ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên, vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật đất sinh ra, trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tay làm.” Nhưng nay con dân Chúa vâng theo tiếng gọi của Ngài qua lời kêu gọi của hai Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri, tiếp tục chỗi dậy xây cất Đền Thờ và vách thành thì con mắt Đức Chúa Trời lại đoái xem họ, ban phước, giữ gìn họ trong mọi sự. Phía sau mọi biến cố của Hội Thánh và của từng cuộc đời con dân Chúa luôn nằm trong tầm mắt đoái xem của Đức Chúa Trời. Vấn đề của chúng ta là lắng nghe tiếng gọi của Chúa, vâng lời và đáp ứng làm theo, chắc chắn sẽ nhận được sự bảo bọc của Ngài.

Bạn có nhận ra mắt Chúa đoái xem bạn và Hội Thánh từng ngày không? Điều này khích lệ bạn thế nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì trong từng biến cố của con, gia đình con, và Hội Thánh Chúa, đều ở trong sự đoái xem của mắt Ngài. Xin cho con luôn vâng theo tiếng gọi của Chúa để nhận được phước hạnh và sự bảo bọc của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top