Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016

Công Vụ 13:1-3
Thưa “Vâng” Với Chúa

“Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm” (câu 2b).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hình dung Hội Thánh tại An-ti-ốt ra sao? Chúa đã đưa ra mệnh lệnh gì và họ thưa “Vâng” với Chúa như thế nào? Chúa phán dạy bạn điều gì trong bài học hôm nay?

Hội Thánh tại An-ti-ốt được hình thành nhờ sự làm chứng của những Cơ Đốc nhân bị cơn bức hại từ Giê-ru-sa-lem tản lạc đến An-ti-ốt. Họ có tinh thần làm chứng rất mạnh mẽ cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại. Chúa ở cùng họ nên những lời chứng được người nghe vui mừng tiếp nhận (Công Vụ 11:19-30). Đây là Hội Thánh đầu tiên có người Do Thái và Dân Ngoại nhóm chung để thờ phượng Chúa. Năm vị lãnh đạo của Hội Thánh được nêu tên cũng đến từ nhiều vùng miền và sắc tộc khác nhau bao gồm các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-hem là em nuôi của Vua Hê-rốt, và Sau-lơ. Tuy vậy, họ đồng lòng đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu và hiệp nhất với nhau trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa.

Hội Thánh tại An-ti-ốt biết thưa “Vâng” với Chúa nhờ họ có mối quan hệ mật thiết với Chúa, khẩn cầu và tìm kiếm ý muốn của Chúa và vâng lời Ngài. Đang khi kiêng ăn và cầu nguyện thì Chúa đã phán với họ: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công tác Ta đã kêu gọi họ.” Chúng ta thấy Chúa cho phép ông Ba-na-ba và ông Sau-lơ đến An-ti-ốt để gây dựng đức tin cho họ khi Hội Thánh mới được thành lập. Hội Thánh này cứ tiếp tục phát triển về số lượng người tin cũng như chiều sâu về niềm tin của họ. Giờ đây Chúa lại kêu gọi hai ông Ba-na-ba và Sau-lơ đi truyền giáo ở nơi khác một cách đột ngột mà không hề cho biết trước. Hội Thánh tại An-ti-ốt đã nhận biết sự rao truyền Phúc Âm là khẩn thiết dường nào! Vì thế họ đã không trì hoãn hay trả giá với Chúa để xin cho hai người ở cùng họ một thời gian nữa để đào tạo thêm lãnh đạo cho Hội Thánh, nhưng lấy lòng kính sợ Chúa mà đặt tay cầu nguyện trên hai người và sai đi ngay sau khi buổi kiêng ăn và cầu nguyện kết thúc (câu 3). Sự đặt tay cầu nguyện và sai đi cũng có nghĩa là Hội Thánh sẽ ủng hộ về mặt tinh thần trong sự chúc phước, cầu thay và tiếp trợ cả phần tài chính cho hai người.

Chúa đã cứu và biệt riêng những người tin nhận Ngài ra thánh để hưởng phước hạnh của Ngài và cũng để phục vụ vương quốc của Ngài. Mỗi người trong chúng ta cần ý thức vị trí Chúa đặt để chúng ta để chu toàn trách nhiệm của chính mình và giúp anh chị em mình trưởng thành và chu toàn trách nhiệm Chúa đã giao phó cho họ. Để làm được điều này, Hội Thánh cần hiệp nhất trong Chúa, tìm cầu Chúa trong sự cầu nguyện khẩn thiết với Chúa, lắng nghe tiếng phán của Ngài và thưa “Vâng” với Ngài trong mọi sự.

Nếu hôm nay Chúa sai phái hai vị lãnh đạo có vị trí rất quan trọng trong Hội Thánh bạn đi truyền giáo ở một nơi khác, Hội Thánh bạn sẽ gặp khó khăn gì khi thưa “Vâng” với Ngài? Hội Thánh của bạn đã có đủ nhân sự để thay thế vị trí người lãnh đạo khi có lệnh sai phái của Chúa? Bạn sẵn sàng thưa “Vâng” với lệnh sai phái của Chúa hôm nay? Chúa muốn bạn biệt riêng điều gì cho Ngài hôm nay?

Cầu xin Chúa cho con biết khẩn cầu, tìm kiếm ý muốn của Chúa và thưa “Vâng” với Ngài. Xin cho con nhạy bén nhận ra những ân tứ và tiếng gọi đặt biệt của Ngài cho những người thân trong gia đình và Hội Thánh của con để khích lệ và giúp họ chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã giao thác.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 60.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top