Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2016

A-ghê 2:6-9
Đền Thờ Cuối Cùng

“Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành” (Khải Huyền 21:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-ghê cho biết Đền Thờ sau rốt có các đặc điểm gì? Khi Đền Thờ sau cùng được vinh quang thì Đức Chúa Trời sẽ ban điều gì? Nhờ Lời Kinh Thánh, bạn biết Chúa Giê-xu là Đền Thờ sau rốt như thế nào?

Trong A-ghê 2:1-5, Chúa khích lệ dân chúng xây lại Đền Thờ với lời hứa chính Ngài hiện diện với họ. Tiếp theo trong các câu 6-9, Chúa cho biết Đền Thờ sau rốt vinh quang hơn Đền Thờ đã được Vua Sa-lô-môn xây trước đó. Tiên tri A-ghê giải thích bằng cách so sánh Đền Thờ sau rốt với Đền Thờ Sa-lô-môn. Khi Đền Thờ Sa-lô-môn được khánh thành thì có sự hiện diện đầy dẫy vinh quang của Chúa (I Các Vua 8:10-11). Tiên tri A-ghê cho biết Đền Thờ mới sẽ còn vinh quang hơn (câu 9a). Chúa ban cho Vua Sa-lô-môn được “an ổn bốn bề” để có thể xây Đền Thờ (I Các Vua 5:4-5). Tiên tri A-ghê cho biết qua Đền Thờ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự bình an (câu 9b). Khi Tiên tri A-ghê nói những lời này thì Đền Thờ là “hư không” (2:3). Lúc đó, dân chúng hiểu lời Tiên tri của A-ghê như lời khích lệ của Chúa rằng việc họ làm rất quan trọng, không phải là việc nhỏ nhoi, tầm thường.

Chúng ta được nhiều đặc ân hơn những người xây lại Đền Thờ trong thời Tiên tri A-ghê; chúng ta đã biết Đền Thờ sau rốt chính là Chúa Giê-xu. Trong Giăng 2:18-22, Chúa Giê-xu công bố thân thể Ngài chính là Đền Thờ. Bởi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, quyền lực của tội lỗi bị phá hủy, chúng ta có thể “nhân danh Chúa Giê-xu” để thưa chuyện với Đức Chúa Trời mà không cần phải đến Đền Thờ nhờ thầy tế lễ dâng của lễ chuộc tội rồi cầu vấn Chúa như người Do Thái ngày xưa. Trong Ma-thi-ơ 12:6, Chúa Giê-xu khẳng định Ngài là Đấng lớn hơn, quan trọng hơn Đền Thờ. Tiên tri A-ghê cho biết Đền Thờ sau rốt vinh quang hơn Đền Thờ Sa-lô-môn. Tại sao? Chúa Giê-xu là Đền Thờ sau rốt, Ngài được “đầy ơn và lẽ thật” và qua Ngài bày tỏ “vinh hiển đến từ Cha” (Giăng 1:14). Đền Thờ sau rốt sẽ đem đến sự bình an, Chúa Giê-xu đã ban cho con người sự bình an lớn hơn sự bình an của trần gian (Giăng 14:27). Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri về Đền Thờ sau rốt. Sự ứng nghiệm này sẽ được hoàn thành cách trọn vẹn khi trời mới, đất mới được lập, khi thành Giê-ru-sa-lem mới từ trời sẽ xuống, khi đó Chúa Giê-xu có danh hiệu là Chiên Con, là Đền Thờ sau cùng, đời đời trong thành Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 21:22).

Dân Chúa thời Tiên tri A-ghê không được biết đầy đủ, nhưng họ tin việc mình làm có giá trị nên vui mừng tiếp tục phục vụ Chúa trong việc xây lại Đền Thờ. Chúng ta được học biết nhiều hơn dân Chúa thời Tiên tri A-ghê, vậy chúng ta cần phải phục vụ Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Lời Ngài cho con để con học biết Chúa nhiều hơn. Xin giúp con phục vụ Ngài với sự can đảm, mạnh mẽ trong tinh thần trông chờ Nước Cha được đến.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 55.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top