Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016

A-ghê 2:1-5
Dòng Dõi Được Lựa Chọn

“Ta sẽ ở giữa dân Ít-ra-ên, làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của người Ít-ra-ên khi ra khỏi Ai Cập và hoàn cảnh của những người trở về sau khi bị lưu đày tại Ba-by-lôn có gì giống nhau? Tại sao Chúa nhắc lại lời giao ước khi người Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46 với những người đang xây lại Đền Thờ? Ngày nay ai là người được lựa chọn?

Trong A-ghê 2:1-4, Đức Chúa Trời khích lệ dân chúng can đảm, mạnh mẽ xây lại Đền Thờ vì Ngài ở cùng họ. Trong câu 5, Chúa bày tỏ điều quan trọng hơn, sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hay Thần của Đức Chúa Trời, ở với dân chúng không phải là sự kiện xảy đến vì hoàn cảnh, nhưng đó là cách Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời phán hứa trong giao ước với người Ít-ra-ên khi Ngài dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Đây không phải là lần đầu tiên người Ít-ra-ên được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi ách nô lệ, chốn lưu đày để vào miền đất Ca-na-an. Trong lịch sử, tổ tiên của những người đang xây lại Đền Thờ này đã từng được Chúa dẫn ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Khi đó, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với người Ít-ra-ên trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46. Ngài sẽ ngự giữa dân tộc này. Chúa chọn Ít-ra-ên làm dân của Ngài; Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời đã làm trọn giao ước với thế hệ tổ tiên họ. Ngài đã hiện diện giữa vòng người Ít-ra-ên trong trụ mây và trụ lửa. Ngài đã đồng hành với người Ít-ra-ên trên hành trình băng qua hoang mạc tiến về miền đất hứa. Ngài đã ban cho họ một xứ đượm sữa và mật. Người Ít-ra-ên đã được an nghỉ trong miền đất hứa, nhưng họ đã không thực hiện phần trách nhiệm của mình theo giao ước. Họ đã không yêu kính, tôn thờ Đức Giê-hô-va trọn tấm lòng. Dẫu cho người Ít-ra-ên bội bạc không giữ giao ước, Đức Chúa Trời vẫn thành tín thực hiện giao ước của Ngài. Sau khi sửa phạt tội lỗi người Ít-ra-ên bằng sự lưu đày qua Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời lại đem họ trở về xứ Ca-na-an. Ngài tiếp tục ở với họ. Thần của Đức Chúa Trời ngự giữa dân Ngài. Qua Tiên tri A-ghê, Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân chúng biết rằng họ được dự phần trong chương trình Đức Chúa Trời đã định sẵn để Ngài bày tỏ tình thương, ban ân sủng cho họ là dân tộc đã được Đức Chúa Trời chọn lựa.

Đức Chúa Trời không chỉ chọn dân tộc Ít-ra-ên. Ngài cũng chọn bạn và tôi, cùng với mọi người xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Chúa, là Chủ đời mình. Chúng ta là “dòng dõi được lựa chọn, là dân thánh, thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúng ta được Chúa chọn để rao giảng về Đấng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

Biết mình được Chúa chọn giúp bạn phục vụ Ngài như thế nào?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã lựa chọn con, cứu con, và cho con được phục vụ Ngài. Xin giúp con cứ mạnh mẽ nói về Chúa cho mọi người chung quanh con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 54.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top