Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016

Giăng 8:48-59
Sẽ Chẳng Thấy Sự Chết

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ” (câu 51).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu nói ai giữ Lời Chúa thì sẽ không thấy sự chết, những người Giu-đa bắt bẻ Chúa thế nào? Tại sao? Chúa đã công bố hai điều vô cùng quan trọng nào? Người Giu-đa phản ứng thế nào sau khi nghe Chúa phán? Điều kiện nào để chúng ta nhận được sự sống đời đời Chúa ban?

Khi giải thích với những người Giu-đa về những lời tố cáo Ngài, Chúa Giê-xu đã hứa chắc chắn với họ: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ” (câu 51). Chúa muốn nói với họ rằng tội lỗi dẫn đến sự chết, nhưng ai nghe Lời Chúa, tin nhận Ngài, và vâng giữ Lời Ngài thì sẽ nhận được sự sống đời đời. Thế nhưng những người Giu-đa cứng lòng và thích xét đoán đã bắt bẻ Chúa rằng tổ phụ của họ là ông Áp-ra-ham cùng các tiên tri của họ đều đã chết, vậy mà Chúa nói ai vâng giữ Lời Chúa sẽ không nếm trải sự chết. Khi nghe Chúa Giê-xu giải thích như thế thì họ nghĩ rằng Ngài bị quỷ ám! Họ hỏi vặn Chúa là Ngài tự cho mình là ai? Chẳng lẽ Chúa cao trọng hơn tổ phụ Áp-ra-ham của họ, là người đã chết hay sao? Chúa bày tỏ cho họ hai điều vô cùng quan trọng: Thứ nhất, Ngài biết Cha và giữ Lời Cha, còn họ không biết Cha; thứ hai, trước khi ông Áp-ra-ham hiện hữu, Ngài vẫn Hằng Hữu. Cụm từ “đã có Ta” trong nguyên văn là “TA LÀ” có nghĩa là “ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-14). Những điều Chúa nói cho thấy Chúa khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời. Những người Giu-đa hiểu điều Chúa nói nên họ căn cứ luật pháp trong Lê-vi Ký 24:15-16, lượm đá để ném Ngài vì họ kết tội Chúa phạm thượng, nhưng Ngài lánh khỏi họ và ra khỏi Đền Thờ.

Những người Giu-đa tự hào về truyền thống, dòng dõi mình là con cháu của tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng họ không thấy Đấng cao trọng hơn ông Áp-ra-ham đang dạy dỗ và giúp họ thoát khỏi sự chết tâm linh. Họ chỉ biết theo xác thịt rằng tổ phụ của họ cùng các tiên tri cũng đã chết rồi, mà không nhìn biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang đứng trước mặt, sẵn sàng ban sự sống đời đời cho họ nếu họ lắng nghe, tiếp nhận, và vâng giữ Lời Ngài. Chính thành kiến, sự cứng lòng, và kiêu ngạo về dòng dõi đã che khuất khiến họ không nghe được tiếng Chúa và không biết mình đang bước đi trên con đường dẫn đến sự chết.

Về phương diện thể xác, ai cũng phải chết do hậu quả của tội lỗi, nhưng về phương diện tâm linh, con người có thể sẽ chẳng thấy sự chết nếu bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn có tin rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống đời đời không? Tại sao?

Lạy Chúa, xin cất khỏi con những điều ngăn trở như tự hào về gia thế, kiến thức, kiêu ngạo thuộc linh…, xin cho con biết hạ mình, mềm lòng lắng nghe tiếng Chúa và vâng phục làm theo để con vượt khỏi sự chết mà đến sự sống đời đời Chúa ban.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top