Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016

A-ghê 1:7-11
Được Phước Để Phục Vụ

“Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì Ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho dân chúng mệnh lệnh gì? Chúa cho biết vì sao thiên tai đã xảy đến với họ? Tại sao Chúa rút lại những ơn phước Ngài đã ban cho? Bạn cần làm gì để ơn phước Chúa luôn tuôn tràn trên đời sống bạn?

Chúa truyền cho dân chúng mệnh lệnh hãy tiếp tục công trình xây lại Đền Thờ. Trong cấu trúc lời tiên tri Cựu Ước, sau mệnh lệnh của Chúa thường có lời ngăm đe sẽ sửa phạt nếu dân chúng không thi hành mệnh lệnh, và lời hứa sẽ ban thưởng nếu dân chúng vâng lời. Lời của Tiên tri A-ghê tại đây dựa theo cấu trúc này. Nếu những lời tiên tri khác cảnh báo sự sửa phạt của Chúa sẽ đến trong tương lai, thì lời tiên tri của ông A-ghê chỉ rõ dân chúng đang bị Chúa sửa phạt bằng các thiên tai. Chúa phán “vì cớ các ngươi”(câu 9) nên nhiều thiên tai đã xảy ra. “Vì cớ các ngươi” tức là vì dân chúng đã chọn lo cho cuộc sống riêng của mình,coi việc sắm sửa những tiện nghi trong nhà quan trọng hơn việc xây lại Đền Thờ để tái lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Hậu quả là Chúa gọi cơn hạn hán đến, giữ không cho mưa, đất thiếu nước nên mùa màng thất thu, cây trồng không kết nhiều quả. Mưa và sương móc không thiếu nhưng Chúa đã giữ lại không cho rơi xuống khiến đất khô hạn. Đất không bị cằn cỗi, dưỡng chất nuôi cây vẫn có nhưng Chúa giữ các dưỡng chất của đất lại không cho chúng nuôi cây trồng và sinh trái. Sự sửa phạt của Chúa đến trên đất ruộng, vườn cây, mọi loại cây trồng, trên con người, gia súc, trên tất cả mọi công việc, chương trình của dân chúng.

Phước lành và sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời dành cho những người hồi hương không bao giờ thiếu, nhưng Chúa ban phước lành để dân chúng có đủ điều cần thiết nhằm ổn định đời sống, xây lại Đền Thờ, và tái lập sự thờ phượng Chúa. Khi Chúa thấy ơn phước Ngài ban cho bị sử dụng sai mục đích thì Ngài giữ, hay rút lại các ơn phước đó.

Mỗi chúng ta khi xem lại mình đã nhận được ơn phước gì từ nơi Chúa thì chắc phải xác nhận rằng chúng ta đã được Chúa ban cho đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, và còn rất nhiều ơn phước khác không xiết kể. Khi được nhận ơn phước của Chúa thì chúng ta phải có trách nhiệm sử dụng những ơn phước đó theo đúng mục đích của Ngài, đó là: Tôn vinh, cảm tạ Chúa, thờ phượng, phục vụ Chúa, và hết lòng rao truyền Danh Ngài. Nếu không, Chúa sẽ rút lại những ơn phước Ngài đã ban.

Bạn đã được Chúa ban những ơn phước gì? Bạn đang sử dụng cho mục đích gì?

Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng những ơn phước Chúa ban để phục vụ Chúa, thờ phượng Ngài, và giúp cho nhiều người khác biết Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top