Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2016

Giăng 8:46-48
Người Thuộc Về Chúa

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe Lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 47).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Giu-đa nói Chúa là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám? Câu 46 hàm ý điều gì? Tại sao những người Giu-đa không nghe Lời Đức Chúa Trời? Bài học cho thấy thực trạng nào trong chúng ta ngày nay?

Khi những người Giu-đa nghe Chúa Giê-xu vạch trần cho họ biết họ là con cái của ma quỷ chứ không phải con của tổ phụ Áp-ra-ham hay con của Đức Chúa Trời, những người này đã phản ứng bằng những lời hết sức phạm thượng, họ nói Chúa Giê-xu là người Sa-ma-ri và là người bị quỷ ám! Người Sa-ma-ri là dân tộc lai tạp giữa người Do Thái với những Dân Ngoại từ A-sy-ri đến khi người Giu-đa bị lưu đày. Người Giu-đa rất khinh miệt người Sa-ma-ri, coi họ là kẻ thù của dân tộc. Giờ đây họ coi Chúa là người Sa-ma-ri nghĩa là họ coi Chúa là kẻ thù vì Ngài không phải là con cháu Áp-ra-ham hoặc con của Đức Chúa Trời như họ. Rồi họ còn nói Chúa bị quỷ ám vì họ tự cho mình là con cái Đức Chúa Trời mà Chúa lại nói họ là con của ma quỷ, chỉ có người bị quỷ ám mới nói họ như vậy!

Rất nhiều lần Chúa Giê-xu tỏ mình là Con Đức Chúa Trời, là Ngôi Lời, là Đấng Mết-si-a, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Trong cuộc đối thoại này, Chúa Giê-xu hỏi họ: “Trong các ngươi có ai bắt Ta thú tội được chăng?… Nếu Ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin Ta?” (câu 47). Câu hỏi này khẳng định Chúa là Đức Chúa Trời vì chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng hoàn toàn vô tội mà thôi. Rồi Ngài giải thích: “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe Lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 46, 47). dù những người Giu-đa tự xưng họ là con của ai đi nữa thì họ cũng không thuộc về Đức Chúa Trời, không phải là con Đức Chúa Trời, bởi họ không nghe Lời Chúa phán dạy. Người nào thuộc về Đức Chúa Trời thật thì chắc chắn phải nghe Lời Chúa.

Lời Chúa là chân lý, phơi bày tội lỗi của tội nhân, nhưng ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe và không tin Lời Chúa phán để hối cải. Phải chăng đây cũng là thực trạng của chúng ta ngày nay? Khi nghe Lời Chúa mà không thấy quyền năng của Lời sống và linh nghiệm đụng đến lòng mình, hoặc nghe Lời Chúa mà luôn cho rằng Lời ấy dành cho ai khác chứ không liên hệ gì đến mình, thì cần xét lại là mình đã được làm con Chúa hay chỉ là một tín nhân Tin Lành về hình thức mà thôi? Mỗi chúng ta cần xét lại niềm tin của mình để có thể nghe được tiếng Chúa phán.

Bạn có chắc mình thuộc về Đức Chúa Trời chưa? Tại sao?

Lạy Chúa, con tin Chúa chết vì con, xin Chúa làm Chủ cuộc đời con. Nguyện Lời Ngài phán với con, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để con trở nên hữu ích cho Chúa và cho người khác.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top