Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2016

E-xơ-ra 3:7-13
Chuẩn Bị Xây Nền Đền thờ

“Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu, và dầu cho dân Si-đôn và dân Ty-rơ, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Li-ban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Si-ru, vua Phe-rơ-sơ” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người hồi hương đã chuẩn bị kế hoạch tài chánh và vật liệu như thế nào trước khi khởi công xây nền móng Đền Thờ? Sự phân công phân nhiệm cho thấy họ làm việc khoa học ra sao? Tinh thần chuẩn bị kế hoạch chu đáo ấy cho chúng ta bài học nào?

Sau khi xây bàn thờ và lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời, toàn thể dân chúng từ lãnh đạo đến người dân cùng nhau chuẩn bị vật liệu để xây dựng nền móng cho Đền Thờ. Họ cấp tiền cho thợ đá, thợ mộc; cung ứng thực phẩm cho những người Si-đôn và Ty-rơ để họ khai thác gỗ từ Li-ban đem về. Trước đó, khi bắt đầu trở về, những người quyết định hồi hương đợt một liền huy động bạc, vàng, của cải, súc vật, và của cải lạc hiến khác (1:6); và khi đã về đến Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem thì các trưởng tộc đã nêu gương dâng hiến, họ dâng của lễ lạc ý tùy theo sức mình để chuẩn bị xây cất Đền Thờ (2:68-69). Sau một thời gian khá dài chuẩn bị, đến năm thứ hai tháng hai tính từ sau khi đến Đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, họ khởi công xây dựng nền Đền Thờ.

Để xây cất nền móng Đền Thờ cho Đức Chúa Trời, những người hồi hương đã chuẩn bị mọi sự rất chu đáo, nhất là việc dâng hiến thật đầy đủ để công việc xây dựng không bị ngưng trệ. Sự tổ chức, phân công, phân nhiệm rất khoa học, có quản đốc, có người cai quản, có người phân cấp tiền bạc, có thợ xây dựng… Công việc khác nhau nhưng tất cả đều hiệp ý nhau mà phục vụ vì họ có một mục đích chung là “làm việc trong Nhà Đức Chúa Trời” (câu 9). Bài học cho chúng ta ngày nay là, thứ nhất, cần phải quan tâm đến việc lập kế hoạch chu đáo trước khi bắt tay làm công việc Chúa. Chúa dạy chúng ta phải bước đi bởi đức tin nơi Chúa, nhưng đức tin không phải là liều mạng. Làm công việc Chúa mà cẩu thả, hời hợt, tới đâu tính tới đó là đi ngược với Lời Chúa dạy. Thứ hai, tinh thần hiệp nhất, ai nấy hãy nhớ rằng mình đang “làm việc trong Nhà Đức Chúa Trời.” Thứ ba, cùng nhau làm việc cách khoa học, không ai ôm đồm, cũng không phải ai muốn làm gì cũng được.

Nhiều khi chúng ta cho rằng chuẩn bị kế hoạch không phải là công việc thuộc linh, nhưng thật ra đó là việc rất cần thiết để thực hiện thành công bất kỳ chương trình nào cho Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết học hỏi gương người xưa mà Lời Chúa đã ghi lại, hầu chúng ta cũng luôn được thành công trong công việc Chúa giao.

Kế hoạch phục vụ Chúa trong năm nay của bạn là gì?

Lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh soi sáng để con luôn làm công việc Chúa có kế hoạch chu đáo, khoa học, và đặc biệt là hiệp một với anh chị em cùng tâm tình để phục vụ Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 12-13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top