Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016

Ê-xê-chi-ên 22:23-31
Thánh Khiết và Thịnh Nộ

“Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Các thành phần nào trong dân chúng đã đem đến sự ô uế cho Giê-ru-sa-lem? Họ đã làm những gì? Đức Chúa Trời nghĩ thế nào và quyết định làm gì về hành động của họ? Đồng thời với sự thánh khiết, Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ Ngài thế nào? Bạn có quyết định gì?

Cơn giận thánh khiết của Đức Giê-hô-va nổi lên vì sự bất khiết của dân Ngài. Đất bị ô uế vì tội lỗi của Giê-ru-sa-lem. Cụ thể là chính tội lỗi của những người lãnh đạo đã làm ô uế thành thánh của Ngài. Thành phần lãnh đạo này gồm các chức sắc tôn giáo và chính quyền dân sự.

Các tiên tri được mô tả là “sư tử hay gầm cắn xé mồi, nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải, và làm cho người góa bụa thêm nhiều” (câu 25). Họ dùng chức quyền để làm giàu bản thân, bất kể sự thiệt hại cả về tâm linh và vật chất của người dân. Họ bịa đặt ra những sự hiện thấy giả dối mà Chúa không hề phán với họ (câu 28).

Sau các tiên tri là những thầy tế lễ. Nhiệm vụ của họ là hướng dẫn dân Chúa đến sự hiểu biết Chúa và luật lệ của Ngài, nhưng họ lại là người phạm luật pháp Chúa và làm ô Danh Ngài. Chính họ không xem trọng sự thánh khiết nên họ không dạy cho dân chúng phân biệt điều này.

Các quan trưởng như “muông sói xé mồi,” và dân trong đất làm sự bạo ngược. Sự bất công, ức hiếp người nghèo nàn khốn khó đầy dẫy trong xã hội. Đời sống bất khiết, ô uế, tội lỗi của người lãnh đạo đã dẫn đến sự rủa sả trên Giê-ru-sa-lem. Thật vậy, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Dù Ít-ra-ên là tuyển dân của Chúa và thành Giê-ru-sa-lem là thành của Ngài, Đức Chúa Trời vẫn không thể dung túng những điều trái với bản chất của Ngài, đó là sự thánh khiết. Ngài đòi hỏi dân của Ngài phải sống thánh khiết, vì họ là con phải giống cha.

Người lãnh đạo là những người phục vụ, là những đầy tớ được Chúa chọn để hướng dẫn con dân của Ngài. Vì vậy, sự thánh khiết của họ càng quan trọng hơn cho chức vụ họ nhận lãnh nơi Chúa. Đức Chúa Trời muốn sử dụng những công cụ thánh khiết để hoàn tất sứ mệnh của Ngài trên đất. Một đầy tớ thánh khiết là một công cụ mạnh mẽ trong tay của Chúa. Sự thánh khiết của họ như sức khỏe thuộc linh cho chính họ và cho những người họ phục vụ.

Bạn đang được Chúa giao cho nhiệm vụ nào? Sự thánh khiết của Chúa thể hiện ra sao trong đời sống cá nhân của bạn? Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết nên người phục vụ Ngài cũng phải thánh khiết. Cơn thịnh nộ của Ngài đổ trên người Do Thái ngày xưa là bài học lịch sử rõ ràng cho chúng ta hôm nay. Chúa cũng đang tìm kiếm một người biết nghe tiếng Chúa, đứng giữa chỗ sứt mẻ để đem dân chúng trở lại với Ngài. Bạn đang là ai? Tiên tri, thầy tế lễ, quan trưởng…ăn nuốt con dân Chúa, hay là một “Môi se” có thể đứng trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà cầu thay cho dân của Ngài?

 Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì những sự bất khiết trong tư tưởng, lời nói, và việc làm của con. Những điều này không những làm Chúa buồn lòng, mà còn ảnh hưởng đến sự phục vụ của con trong Hội Thánh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top