Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016

Công Vụ 10:1-8
Sự Cứu Rỗi trong Đấng Christ

“Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Cọt-nây là ai? Đức Chúa Trời nhận thấy ông là người như thế nào? Tại sao Chúa muốn ông đi tìm ông Si-môn Phi-e-rơ? Bạn được nhắc nhở điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay?

Ông Cọt-nây là một đội trưởng của quân đội La Mã, đứng đầu một đội binh 100 người. Trại quân của ông đóng ở Sê-sa-rê. Dù là người ngoại bang, có thế lực và giàu có nhưng tâm hồn ông vẫn khát khao tìm kiếm một đối tượng đúng đắn để tôn thờ. Ông đã tìm hiểu Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên và được thuyết phục bởi chân lý của Ngài, nên ông sống với đức tin theo lời dạy của Kinh Thánh Cựu Ước. Ông có tiếng là người đạo đức, hay bố thí cho dân nghèo (câu 2b). Niềm tin của ông thật sống động, ảnh hưởng tích cực đến mọi người trong gia đình và binh lính dưới quyền của ông. Ông đã giúp họ trở nên những người kính sợ Đức Chúa Trời (câu 2a, 7). Một người thật sự kính sợ Chúa sẽ sống với Lời Chúa dạy và có ảnh hưởng tích cực đến niềm tin của những người chung quanh mình.

Trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, ông có đời sống tin kính, gần gũi với Ngài qua sự cầu nguyện không thôi (câu 2c). Những lời cầu nguyện và những món quà chia sẻ cho người nghèo của ông được Chúa ghi nhận (câu 4). Đấng Toàn Tri biết rõ hành động ban cho của ông xuất phát từ lòng yêu thương. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn niềm tin của ông Cọt-nây tiến xa hơn, trọn vẹn hơn trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong sự hiện thấy, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ mách bảo ông Cọt-nây cách đi tìm Sứ đồ Si-môn Phi-e-rơ để được nghe về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Một lần nữa chúng ta thấy ông Cọt-nây thể hiện đức tin bằng việc làm khi ông nhanh chóng vâng lời Chúa, làm theo mọi điều thiên sứ đã mách bảo (câu 8).

Trong thời Cựu Ước Đức Chúa Trời khải tỏ ý muốn của Ngài cho người Ít-ra-ên qua luật pháp Môi-se, các đấng tiên tri, các quan xét, các vua. Người ta thờ phượng Ngài theo những lời dạy trong Cựu Ước. Của lễ chuộc tội được thực hiện bởi việc dâng con sinh tế hằng năm là hình bóng của Chiên Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu phải chịu đổ máu để chuộc tội cho cả nhân loại, qua đó sự cứu rỗi đã được ban cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài rõ ràng nhất qua lời dạy dỗ của Con Ngài (Hê-bơ-rơ 1:2). Ngài muốn mọi người tin nhận Chúa Giê-xu để được ơn cứu rỗi và thờ phượng Chúa theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu.

Đức tin của bạn đang đặt vào đâu và bạn sống với đức tin như thế nào?

Cảm tạ Chúa đã ban cho con đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội và nhận lấy ơn cứu rỗi! Xin Chúa giúp con bước đi với Chúa mỗi ngày, sống chia sẻ cho những người chung quanh, giữ mối tương giao mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện, và nói “vâng” với tiếng phán dạy của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top