Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2016

E-xơ-ra 1:1-4
Ưu Tiên Thờ Phượng Đức Chúa Trời

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà Vua Si-ru có những lời rất chính xác về Đức Chúa Trời như vậy? Chúa đã cảm động lòng Vua Si-ru nhấn mạnh mục đích cho phép dân Chúa trở về là gì? Bạn đang ưu tiên tìm kiếm gì trong cuộc sống?

Những lời của Vua Si-ru trong câu 2-4 cho thấy ông nhận biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Là một vua ngoại bang, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời của vua chắc chắn rất giới hạn, có thể vua biết một phần nào qua những người Do Thái làm việc trong hoàng cung như ông Đa-ni-ên, ông Mạc-đô-chê, Hoàng hậu Ê-xơ-tê. Nhưng tại sao vua có những lời rất chính xác về Đức Chúa Trời như vậy? Ấy là vì Đức Giê-hô-va đã cảm động lòng Vua Si-ru để vua nói ra những lời đó (câu 1).

Đức Chúa Trời dùng Vua Si-ru để đem dân Chúa hồi hương sau 70 năm lưu đày, nhưng điều quan trọng không phải là trở về nơi quê cha đất tổ để lo làm ăn, sinh sống và gây dựng cơ đồ, nhưng Ngài đã cảm động lòng Vua Si-ru nhấn mạnh mục đích cho phép dân Chúa trở về là: “Xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa” (câu 2); và “cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem” (câu 3). Rồi vua còn ra lệnh dân chúng giúp đỡ vật chất cho dân Chúa khi họ trở về, cùng những của lễ lạc hiến của những người chưa trở về trong đợt này, tất cả đều được dùng để xây dựng “Đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem” (câu 4). Mục đích chính của dân Chúa khi được trở về quê hương là xây cất Đền Thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bảy mươi năm trước, tổ phụ của họ đã thất bại, lìa bỏ Chúa mà thờ thần tượng, xây dựng các miếu thờ ở nơi cao, không vâng lời và đi theo đường riêng của mình nên họ bị lưu đày nơi đất khách quê người, nay được Chúa cho hồi hương, điều Chúa căn dặn trước tiên và trên hết cho dân Chúa là phải tái lập sự thờ phượng đúng đắn với Đức Chúa Trời qua việc xây dựng Đền Thờ cho Ngài.

Cuộc đời sẽ thất bại nếu chúng ta lìa bỏ Chúa, thờ lạy các thần tượng hư không, nhưng khi biết ăn năn, Chúa sẽ tha tội và giúp chúng ta quay trở lại với Ngài, và việc đầu tiên quan trọng hơn hết khi được từ nơi tối tăm qua nơi sáng láng với Chúa chính là ưu tiên tái lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta nhận biết Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng chủ tể của đời sống thì chúng ta mới có thể ưu tiên tìm kiếm và thờ phượng Chúa thay vì tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì trong đời này.

Bạn có đặt sự thờ phượng Đức Chúa Trời là ưu tiên trong cuộc sống không?

Tạ ơn Chúa đã đem con từ nơi tối tăm của tội lỗi qua nơi sáng láng của sự sống. Xin cho con biết ưu tiên thờ phượng và tìm kiếm Chúa hơn là đeo đuổi vật chất đời này.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top