Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2016

E-xơ-ra 1:1-4
Lòng Vua trong Tay Đức Chúa Trời

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-lôn, nhưng bởi hoàn cảnh nào mà Vua Si-ru của đế quốc Phe-rơ-sơ ra chiếu chỉ cho dân Chúa trở về cố quốc? Cụm từ được được nhấn mạnh ba lần trong câu 1 cho biết điều gì về Đức Chúa Trời? Điều đó giúp gì cho bạn trong cuộc sống?

Bảy mươi năm trước, do người Giu-đa bất tuân mệnh lệnh Chúa và thờ lạy thần tượng, nên Đức Chúa Trời đã khiến Vua Ba-by-lôn là ông Nê-bu-cát-nết-sa tấn công Giu-đa, bắt vua, quan, và dân chúng lưu đày qua Ba-by-lôn như Lời Ngài đã cảnh báo trước đó (II Các Vua 25). Để làm ứng nghiệm Lời Đức Giê-hôva đã phán, sau 70 năm Giu-đa bị lưu đày, Ngài đã cho Vua Si-ru của đế quốc Phe-rơ-sơ (Ba Tư) đánh thắng các nước lân bang, mở rộng bờ cõi đế quốc, và Ba-by-lôn là nước láng giềng, cũng bị thất thủ. Người Do Thái từ chỗ phu tù của Ba-by-lôn, nay trở thành phu tù của đế quốc Phe-rơ-sơ. Liền sau đó, Chúa cảm động lòng Vua Si-ru ra chiếu chỉ cho người Do Thái trở về quê hương với sự tiếp trợ tài vật đặc biệt để xây dựng lại Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem.

Trong câu 1, chúng ta lưu ý những cụm từ: “Đức Giê-hô-va muốn làm ứng nghiệm,” “Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra,” “Ngài cảm động lòng Si-ru.” Điều này cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể cả hoàn vũ, Ngài tể trị trên mọi biến cố lịch sử của nhân loại. Ý muốn của Ngài là tuyệt đối. Vua Nê-bu-cát-nết-sa và Vua Si-ru là vua của hai đế quốc ngoại bang, nhưng như Lời Kinh Thánh khẳng định: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1), Chúa đã điều khiển lòng hai vị vua ngoại bang này để làm thành ý muốn của Ngài trên dân Chúa. Sự tấn công và bắt người Giu-đa làm phu tù, cũng như việc ra chiếu chỉ cho dân Chúa trở về đều nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời.

Bài học chúng ta học được là lịch sử nhân loại hoàn toàn nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Tất cả các biến cố, các quyết định của các vua chúa đều ở trong sự cho phép của Ngài. Con cái Chúa cần vững tin nơi quyền tể trị của Chúa để luôn đứng vững vàng trước mọi nghịch cảnh, sống bình an trong bão tố cuộc đời. Khi sống với đức tin như vậy thì chúng ta sẽ an lòng mà giao thác cuộc đời chúng ta trong tay Chúa. Nếu chúng ta cứ sống tin cậy và vâng lời Chúa thì Ngài sẽ chăm sóc cuộc đời chúng ta trong ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Ngài.

Bạn có tin Đức Chúa Trời tể trị mọi biến cố trên thế giới và trên chính cuộc đời bạn không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài Chúa là Đấng tể trị lịch sử, các vua chúa, và chính đời sống con. Xin cho con tin cậy nơi Chúa để luôn sống an bình trong mọi hoàn cảnh.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top