Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016

II Các Vua 24:8-17
Y Như Lời Chúa Đã Phán

“Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Những biến cố nào xảy ra trong thời Vua Giê-hô-gia-kin trị vì? Những tiên tri nào đã báo trước các biến cố này? Câu 13 đã nhấn mạnh điều gì? Điều này nhắc nhở thái độ của chúng ta cần có đối với Lời Chúa là gì?

Sau khi Vua Giê-hô-gia-kim bị bắt và bị dẫn qua Ba-by-lôn, Vua Nê-bu-cát-nết-sa bèn lập ông

Giê-hô-gia-kin, mười tám tuổi, là con trai của Vua Giê-hô-gia-kim, lên làm vua, nhưng ông chỉ trị vì được có ba tháng, và vua cũng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va (câu 9). Khi vua Ba-by-lôn đem quân tấn công Giê-ru-sa-lem thì Vua Giê-hô-gia-kin dẫn toàn bộ hoàng gia và quan tướng ra đầu hàng. Vua Ba-by-lôn bắt tất cả cùng với các chiến sĩ, những người thợ lành nghề, khoảng mười ngàn người làm tù binh và giải qua Ba-by-lôn, chỉ để lại dân thường và những người nghèo khổ ở lại trong xứ. Điều này xảy ra đúng như lời của Tiên tri Ê-xê-chi-ên và Tiên tri Giê-rê-mi đã báo trước (Ê-xê-chi-ên 17:12; Giê-rê-mi 22:24-30). Quân Ba-by-lôn cũng lấy tất cả bảo vật trong kho tàng Đền Thờ và hoàng cung, đập bể mọi đồ bằng vàng để lấy vàng (câu 13). Điều này xảy ra đúng như Lời Đức Giê-hô-va đã phán trước qua Tiên tri Ê-sai (II Các Vua 20:16, 17).

Tất cả biến cố xảy ra trong cuộc lưu đày lần thứ nhất của Giu-đa đều đã được Chúa báo trước nhưng cả vua quan lẫn dân chúng đều không quan tâm đến lời cảnh báo qua các tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ cứ ngoan cố sống theo ý riêng, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va là một điệp khúc không ngừng với các vua của Giu-đa. Họ khinh lờn Lời Chúa phán, và một lần nữa chúng ta thấy ở đây, Đức Chúa Trời đã điều khiển dòng lịch sử để mọi sự xảy ra “y như Lời Đức Giê-hô-va đã phán” (câu 13). Ngày nay, Lời Chúa đã được ban cho nhân loại, chúng ta tạ ơn Chúa vì đang có Lời Chúa trong tay, nhưng điều Chúa muốn là mỗi người phải “giấu Lời Chúa trong lòng” để không phạm tội với Chúa và sống vâng phục theo ý Chúa trọn vẹn. Tác giả Thi Thiên 119 đã viết trong câu 89 rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.” Những lời cảnh báo của Chúa về những hình phạt sẽ đến nếu cứ sống bất tuân Lời Ngài không phải là những lời hăm dọa suông, nhưng vì tình yêu thương và lòng nhân từ, Chúa muốn chúng ta biết trước, quan tâm và run sợ mà sống hài lòng Chúa. Nhưng nếu cứ ngoan cố và bất tuân, thì chắc chắn mọi sự Chúa báo trước sẽ xảy đến “y như Lời Đức Giê-hô-va đã phán.”

Bài học không phải học cho người khác, nhưng cho chính bạn. Có điều nào Lời Chúa nhắc nhở mà bạn chưa quan tâm không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con vẫn sống sai trật, chưa quan tâm đến những lời cảnh báo của Ngài trong Kinh Thánh. Xin Chúa nhắc con nhớ Lời Chúa vững lập đời đời để con biết run sợ mà sống hài lòng Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top