Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2016

Giô-na 3:1-4
Buộc Phải Làm Hay Tình Nguyện Làm?

“Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời Ta đã dạy cho ngươi” (Giô-na 3:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh mệnh lệnh của Chúa truyền cho ông Giô-na lần thứ nhất (Giô-na 1:1-2) và lần thứ hai (Giô-na 3:1-2). Tiên tri Giô-na đã giảng sứ điệp gì? Tại sao ông rao giảng như vậy? Bạn thi hành mệnh lệnh Chúa truyền vì động cơ gì?

Chúng ta không biết con cá đã nhả Tiên tri Giô-na ra nơi nào; cũng không biết sau đó bao lâu thì Chúa phán với ông lần thứ hai. Nhưng điều chúng ta biết là Tiên tri Giô-na đã không vui lòng đi đến Ni-ni-ve để giảng theo như mệnh lệnh của Chúa. Chúa phải nhắc lần thứ hai, ông mới bất đắc dĩ ra đi. Khi còn trong bụng cá, Tiên tri Giô-na hứa với Chúa ông sẽ làm những điều ông đã hứa. Có lẽ ông đã hứa sẽ cảm tạ Chúa về ơn giải cứu khỏi bụng cá, hoặc hứa sẽ đến Đền Thờ thờ phượng Chúa. Có lẽ ông đã làm đủ những điều ông có hứa với Chúa. Nhưng đi đến Ni-ni-ve và rao giảng là mệnh lệnh của Chúa chứ không phải là sự hứa nguyện của Tiên tri Giô-na; chắc ông không hề vui mừng cảm tạ Chúa về mệnh lệnh này.

Chúa phán với Tiên tri Giô-na hai lần nhưng chỉ ban cho ông một sứ điệp trong 1:2. Sứ điệp ấy gồm hai phần. Thứ nhất, “kêu la nghịch cùng Ni-ni-ve,” nghĩa là “tố cáo thành Ni-ni-ve;” và thứ hai, công bố nguyên nhân của sự tố cáo vì Ni-ni-ve đã phạm nhiều tội. Vậy mà khi Tiên tri Giô-na rao giảng cho thành Ni-ni-ve, ông không lên án, không tố cáo và cũng chẳng giải thích điều gì. Ông chỉ tuyên án, công bố sự hủy diệt thành Ni-ni-ve. Sứ điệp Chúa truyền cho Tiên tri Giô-na rao giảng (1:2) và sứ điệp ông đã thật sự rao giảng (3:4) là hoàn toàn khác nhau.

Tiên tri Giô-na không thể không đến Ni-ni-ve, vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Dù đã phải đến Ni-ni-ve ông vẫn bướng bỉnh không nói đúng và đủ sứ điệp mà Chúa đã dạy ông phải nói. Đức Chúa Trời Yêu Thương gửi Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve để cáo trách tội lỗi của họ thì bị sứ điệp rủa sả của Tiên tri Giô-na biến thành một vị ác thần hung hăng hành hại, sẵn sàng hủy diệt Ni-ni-ve.

Thái độ của người ra đi công bố sứ điệp của Chúa cách bất đắc dĩ chắc chắn khác với thái độ của người ra đi công bố sứ điệp của Chúa cách vui lòng . Nếu chỉ ra đi vì mệnh lệnh mà thôi thì sẽ thi hành cách miễn cưỡng, nhưng bởi sự hứa nguyện và lòng yêu Chúa thì sẽ hết lòng thực hiện. Thái độ khác nhau thì cách nói về Chúa cũng sẽ khác nhau.

Bạn nói về Chúa cho người chưa biết Ngài vì đó là một mệnh lệnh buộc phải thi hành hay là sự hứa nguyện vì yêu Chúa mà bạn thực hiện?

Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa nên muốn vâng lời Ngài mà sẵn sàng ra đi để nói về Chúa cho những người chưa biết Ngài. Xin tình yêu của Chúa cảm động con để con vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 31-32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top