Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2016

II Các Vua 23:12-20
Phá Dỡ Hết Các Nơi Cao

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a tiếp tục cải cách những gì? So với một số vua trước đây, công cuộc cải cách tôn giáo của Vua Giô-si-a được đánh giá thế nào? Bài học này có thể áp dụng như thế nào cho ngày nay?

Cuộc cải cách của Vua Giô-si-a tiếp tục mở rộng không ngừng. Vua phá các bàn thờ do các vua Giu-đa và Vua Ma-na-se đã dựng lên (câu 12). Phá hủy và làm ô uế các miếu thờ tà thần trên các đồi cao, nghiền nát các trụ thờ, triệt hạ tượng Át-tạt-tê rồi chất xương người chết vào chỗ đó (câu 13, 14). Phá hủy và nghiền nát bàn thờ tại Bê-tên do Vua Giê-rô-bô-am đã lập, thiêu hủy tượng

Át-tạt-tê (câu 15). Không chỉ trong Giu-đa, Vua Giô-si-a còn dỡ bỏ và phá hủy tất cả đền miếu trên các nơi cao trong các thành thuộc Sa-ma-ri do các vua Ít-ra-ên xây cất, giết các thầy tế lễ tà thần phục vụ các nơi cao này (câu 19, 20). Một điều kỳ diệu là câu 16-18 ứng nghiệm hoàn toàn lời tiên tri do người của Đức Chúa Trời công bố được ghi trong I Các Vua 13:1, 2. Sau khi làm xong các việc này, Vua Giô-si-a trở về Giê-ru-sa-lem.

Trước đây, cũng có vài vua Giu-đa thực hiện cải cách tôn giáo, nhưng cũng chỉ làm nửa vời, vì vẫn còn để lại các đền miếu ở những nơi cao, cho nên sau đó dân chúng lại tiếp tục vấp phạm dâng tế lễ cho tà thần ở đó. Riêng Vua Giô-si-a đã phá dỡ và trừ diệt tận gốc rễ tất cả hình thức và phương tiện thờ phượng tà thần từ bên trong Đền Thờ, chung quanh Đền Thờ, và tất cả những nơi cao khác. Không chỉ trong Giu-đa mà còn lan ra đến cả Sa-ma-ri của Ít-ra-ên. Có thể nói trong các vua Giu-đa thì Vua Giô-si-a là vị vua vĩ đại nhất vì đã có cuộc cải cách tôn giáo trọn vẹn, giúp dân chúng trở về con đường thờ phượng phải lẽ.

Đức Chúa Trời thường ví tội thờ hình tượng là tội tà dâm thuộc linh, vì thế Sứ đồ Phao-lô đã dạy con dân Chúa phải nên thánh, lánh sự gian dâm, giữ gìn thân thể cho thánh khiết. Lời dạy này áp dụng cho phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh vì thân thể chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Linh. Theo Chúa nhưng vẫn còn dung dưỡng những tội lỗi dù nhỏ thì đối với Chúa, vẫn chưa trọn vẹn. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn còn phạm tội, nhưng khi lỡ phạm tội, Chúa muốn chúng ta ăn năn và trừ tiệt tận gốc rễ tội lỗi cùng những căn nguyên dẫn đến tội lỗi để có thể bước đi trọn vẹn với Ngài.

Có những tội lỗi nào làm Chúa buồn lòng vẫn còn cai trị bạn không? Bạn có quyết định gì hôm nay?

Lạy Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con vẫn còn dung dưỡng những tội lỗi trong đời sống. Xin giúp con biết giữ mình thánh khiết theo ý muốn Chúa để đời sống con được vui lòng Ngài luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top