Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2016

Giăng 6:59-65
Lời Sự Sống

“Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (câu 63).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sau khi nghe Chúa phán thì môn đệ nói với Ngài rằng: “Lời này thật khó; ai nghe được”? Trong câu 63, Chúa muốn nhấn mạnh điều gì về Lời Sự Sống? Chúa Giê-xu biết rõ điều gì về những người nghe Ngài? Lời Chúa ban sự sống như thế nào?

Sau khi nghe Chúa Giê-xu phán Ngài là Bánh Hằng Sống và ai ăn thịt và uống huyết Chúa thì được sự sống đời đời, có nhiều môn đệ nghe vậy thì nói rằng: “Lời này thật khó; ai nghe được.” Lời thật khó ở đây không phải khó hiểu nhưng là lời khó nghe, khó chấp nhận. Chúa nói với họ rằng nếu bây giờ họ không hiểu được Chúa đến từ trời, vậy đến lúc Ngài trở về trời thì họ sẽ nghĩ gì? Sao họ vẫn đòi hiểu lời phán ăn thịt và uống huyết Chúa theo nghĩa đen, trong khi Ngài sẽ sống lại, thăng thiên, vậy sẽ ăn làm sao? Đấng từ trời đến ban sự sống từ trời cho những ai tiếp nhận Ngài, nhưng con người vẫn cứng lòng, khước từ Ngài. Lời của Chúa Giê-xu cho họ biết chính bản tính xác thịt ngăn trở họ nhận biết Chúa. Chỉ khi nào họ có cái nhìn thuộc linh thì thần linh mới truyền sự sống cho họ được. Xác thịt không ích chi, chỉ có thần linh mới làm cho sống. Và Ngài nhấn mạnh: “Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.” Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất ban sự sống thật và là Đấng ban năng lực để người tin Ngài có thể sống theo Lời Ngài dạy. Lời Chúa là Lời Sự Sống: “Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Tuy vậy, Chúa biết rõ có nhiều người vẫn không tin Ngài, ngay cả ai sẽ phản Ngài, Ngài cũng biết rõ từ ban đầu. Và trong câu 65, Chúa nói chính vì lòng vô tín của họ mà Ngài đã bảo rằng nếu Đức Chúa Trời chẳng ban cho thì không ai có thể đến cùng Chúa Giê-xu được. Con người tội lỗi nghĩ rằng mình có thể tự cứu mình nhưng điều đó hoàn toàn không thể, ngay cả việc đến với Chúa Giê-xu cũng là bởi sự ban cho của Đức Chúa Cha.

Ngày nay, Lời Chúa đã được ban cho loài người, ai khước từ Lời Chúa là khước từ Lời Sự Sống. Ai tin và tiếp nhận Lời Chúa là tiếp nhận Lời Sự Sống của Đấng Christ, vì Lời Chúa là thần linh và sự sống nên người đó sẽ được tái sinh, đổi mới và được Cha ban cho sự sống đời đời.

Bạn có thấy Lời Chúa là khó nghe và khó chấp nhận không? Thái độ của bạn đối với Lời Sự Sống như thế nào?

Lạy Chúa, Lời Ngài là thần linh và sự sống. Tạ ơn Chúa đã ban Lời Sự Sống cho con. Xin cho con yêu thích Lời Chúa, siêng năng học Lời Ngài, nhận biết Chúa và thấy Chúa qua Lời Ngài để con nhận được sự sống đời đời Chúa ban cho.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top