Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2016

Thi Thiên 128:1-6
Được Phước và May Mắn

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! Vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn” (câu 1, 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa mong được phước khác với cách cầu phước của người đời như thế nào? Điều kiện để được Chúa ban phước là gì? Người được phước nhận được những kết quả nào? Trong năm qua, bạn đã nhận được những phước hạnh gì?

Phước là điều con dân Chúa mong ước và là mong ước hợp lý. Nhân ngày đầu năm, chúng ta học Thi Thiên 128:1, 2 – đây là một trong rất nhiều lời hứa ban phước trong Kinh Thánh: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn.” Người đời cầu phước nhưng không rõ phước đến từ đâu và làm sao nhận lãnh được. Nhưng con dân Chúa mong được phước từ Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho điều Ngài có, vì Đức Chúa Trời là nguồn phước và Ngài cũng là Đấng thành tín. Người đời tìm mọi cách để được phước nhưng con cái Chúa thì phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta (Thi Thiên 23:6). Tuy nhiên, để được phước chúng ta cần có hai điều kiện: Kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối Ngài.

Kính sợ Đức Giê-hô-va không phải là run rẩy, sợ sệt như Chúa là một hung thần, nhưng là ý thức của một tạo vật trước Đấng Tạo Hóa rằng Ngài là Đấng cao cả, Đấng tạo dựng nên chúng ta, là Đức Chúa Trời khác biệt chúng ta một trời một vực, nhưng Ngài cũng thật gần vì Ngài là Cha chúng ta. “Kính sợ Đức Giê-hô-va” là tôn Chúa lên cao, nhận Ngài là Đấng tể trị đời sống mình, bày tỏ lòng kính sợ bằng sự tin cậy và vâng lời Ngài cách tuyệt đối. Phước cho ai kính sợ Chúa và sống đúng như vậy. Kết quả của đời sống kính sợ Đức Giê-hô-va là “đi trong đường lối Ngài,” tức sống theo tiêu chuẩn và sự hướng dẫn của Lời Chúa. Khi chúng ta chưa thấy phước hạnh Chúa theo mình, hãy xét lại xem chúng ta đang “đi trong đường lối” nào. Chúng ta không thể cứ sống theo ý mình, hoặc sống theo ý của số đông, của bạn bè, của con người rồi lại thắc mắc với Chúa rằng tại sao con không được phước!

Khi sống kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài thì phước hạnh Chúa ban cho là hưởng được thành quả lao động của chính mình, nhận được phước từ nơi Chúa và được may mắn trong cuộc sống. Đây chính là điều ai cũng ước mơ, tuy nhiên muốn ước mơ ấy trở thành hiện thực thì không phải cứ nằm chờ sung rụng hay cứ cầu nguyện thiết tha xin Chúa ban phước cho con là đủ, nhưng cần phải sống đúng theo Lời Chúa dạy. Ước mong năm mới 2016 từng con dân Chúa quyết sống theo gương Chúa Cứu Thế để phước hạnh ngập tràn trên chúng ta và gia đình chúng ta.

Bạn xin Chúa ban cho điều gì trong năm 2016?

Cảm tạ Chúa vì một năm đã trôi qua, xin cho con biết đếm các phước lành Chúa ban, và quyết sống kính sợ Chúa, theo gương Chúa để phước hạnh tiếp tục tuôn tràn trong năm mới.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 25-26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top