Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2015

Mác 1:1-3
Đấng Chịu Xức Dầu

“Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Danh xưng “Đấng Christ (Cơ Đốc)” mà ông Mác dùng để tôn xưng Chúa Giê-xu giáng sinh có nghĩa là gì? Ông Mác muốn mọi người nhìn thấy Đấng từ lâu họ mong đợi là ai? Ngày nay chúng ta xưng mình là Cơ Đốc nhân thì chúng ta cần phải sống như thế nào cho xứng đáng với danh xưng đó?

Ông Mác không chỉ giới thiệu Tin Lành của Chúa Giê-xu, mà còn nói: “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ,” nghĩa là Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ (Cơ Đốc).

Từ Christ là từ viết theo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trong tiếng Việt dịch là Đấng Cơ Đốc hay Ki-tô. Đây là từ phiên âm theo tiếng Hy Lạp, đồng nghĩa với từ Mết-si-a trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là Đấng chịu xức dầu. Trong Cựu Ước, trước khi một người bắt đầu sứ mệnh đặc biệt thì người ấy được xức dầu. Vua được xức dầu khi bắt đầu lên ngôi. Thầy tế lễ được xức dầu khi bước vào chức vụ. Tiên tri được xức dầu để đi ra rao truyền chân lý của Chúa. Việc xức dầu này là dấu hiệu cho thấy Chúa Thánh Linh đến trên những nhân vật đặc biệt này, ban ơn và quyền năng cho họ làm trọn sứ mệnh Chúa giao.

Nhưng mọi sự xức dầu ấy chỉ mới một phần và tạm thời mà thôi. Lời làm chứng của Cựu Ước trước sau đều chỉ đến một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, một tiên tri giống như ông Môi-se, một vị vua tối cao sẽ đến qua dòng dõi của Vua Đa-vít. Khi Đấng ấy đến, là Đấng qua Ngài sẽ ứng nghiệm mọi lời hứa này, Ngài sẽ là Đấng Chịu Xức Dầu duy nhất, Đấng Mết-si-a duy nhất, Đấng Cơ Đốc duy nhất. Ông Mác muốn mọi người nhìn thấy Đấng từ lâu mong đợi này không ai khác hơn là Chúa Giê-xu giáng sinh. Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc hay Đấng Chịu Xức Dầu là Vua trên muôn vua, Thầy Tế Lễ Đời Đời, Tiên Tri Vĩnh Hằng.

Mỗi chúng ta xưng mình là Cơ Đốc nhân, nghĩa là người thuộc về Đấng Cơ Đốc, chúng ta có sống đúng với tinh thần mình là người thuộc về Chúa Giê-xu Cơ Đốc không? Khi chúng ta đã thuộc về Ngài thì phải nhường quyền quyết định cuộc đời mình cho Ngài chứ không thể tự mình quyết định sống theo ý riêng được. Từ lời ăn tiếng nói, suy nghĩ, hành động đến tình yêu hôn nhân, công ăn việc làm… tất cả đều phải sống theo ý của Chúa. Ngày nay, ý Chúa được bày tỏ qua Kinh Thánh. Mỗi người cần phải đọc, học, suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày để có thể sống đúng với tinh thần Cơ Đốc.

Nếu một người chỉ tin Chúa, đi nhà thờ mỗi tuần, cũng làm công việc Chúa mà không phó thác cuộc đời cho Chúa, liệu có xứng đáng để xưng mình là Cơ Đốc nhân không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ con là người thuộc về Đấng Cơ Đốc để con luôn sống xứng đáng với danh xưng này, hầu cho Danh Giê-xu Cơ Đốc được nhiều người biết đến qua đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top