Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2015

II Các Vua 22:1-7
Phước Hạnh của Người Nhận Biết Chúa

“Người đã làm ra lẽ thẳng cho người nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (Giê-rê-mi 22:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a có những quyết định khôn ngoan nào trong thời trị vì của mình? Tiên tri Giê-rê-mi đã nhận định về Vua Giô-si-a như thế nào (Giê-rê-mi 22:16)? Chúng ta học được gì về đời sống của người nhận biết Chúa?

Trong thời quân chủ, vua là người có quyền lực cao nhất, toàn quyền quyết định trong việc điều hành đất nước. Đối với dân tộc được chọn của Chúa thì ngoài các vấn đề chính trị, vua còn quyết định tín ngưỡng của vua và người dân nữa. Vua A-môn đã quyết định đi theo con đường làm điều ác của vua cha. Nhưng khi kế vị, Vua Giô-si-a quyết định không đi theo con đường của vua cha mà vua chọn đi theo con đường của Vua Đa-vít là tổ phụ mình, cũng là vị vua của giao ước Đức Chúa Trời. Chẳng những đi theo, mà vua còn quyết định đi đúng và trọn con đường đó, không tẻ tách bên phải hoặc bên trái.

Quyết định khôn ngoan thứ hai của Vua Giô-si-a sau mười tám năm trị vì là ra lệnh cho viên Thư ký Sa-phan sửa sang lại Đền Thờ bị hư hoại, vì những triều đại trước, các vua vừa thờ Đức Giê-hô-va vừa thờ tà thần nên không ai quan tâm đến Nhà Chúa đúng mực. Khi lên ngôi, Vua Giô-si-a chỉ mới tám tuổi, đến khi vua khôn lớn, năm hai mươi sáu tuổi, vua nhận thức rõ ràng rằng dân chúng rất cần một nơi chốn để thờ phượng Đức Giê-hô-va, nơi chốn đó là nơi Đức Chúa Trời hứa sẽ ngự vào và ban phước cho những ai thờ phượng Ngài và làm vinh quang Danh Ngài. Vì vậy vua quyết định tu sửa để tạo điều kiện cho dân chúng thờ phượng Chúa. Thật tuyệt vời khi Vua Giô-si-a có những sự quyết định rất khôn ngoan như vậy.

Tiên tri Giê-rê-mi đã làm chứng tốt về Vua Giô-si-a rằng: “Người xét xử công minh cho người nghèo khó và thiếu thốn, Nên được hưng thịnh. Đức Giê-hô-va phán: ‘Chẳng phải như vậy là nhận biết Ta đó sao?” (Giê-rê-mi 22:16 BTTHĐ). Sở dĩ Vua Giô-si-a có những quyết định khôn ngoan như vậy vì ông nhận biết Chúa đúng đắn. Tại đây chúng ta học được rằng người nhận biết Chúa sẽ là người có những quyết định rất khôn ngoan, giống như Vua Giô-si-a ngày trước chọn đi con đường ngay thẳng của Chúa, không tẻ tách, không bước đi sai lạc, làm điều thiện trước mặt Chúa. Người nhận biết Chúa là người hết lòng thờ phượng chỉ một mình Chân Thần duy nhất và tạo điều kiện cho nhiều người cùng thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đền Thánh Ngài. Người nhận biết Chúa không bóc lột, vơ vét cho mình nhưng biết quan tâm đến người nghèo khó và thiếu thốn.

Những quyết định trong cuộc sống bạn có thể hiện sự nhận biết Chúa của bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con siêng năng và trung tín học Lời Chúa mỗi ngày để con luôn có những quyết định vui ý Ngài trong cuộc sống.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top