Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2015

Tít 3: 5-7; I Giăng 5:11-13
Phước Hạnh của Tin Mừng Cứu Rỗi

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là “được cứu”? Kinh Thánh cho thấy một người khi “được cứu” sẽ được những phước hạnh nào? Bạn đã kinh nghiệm những phước hạnh như thế nào?

Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu. Khái niệm “được cứu” không chỉ nói đến sự sống đời đời và thoát khỏi hỏa ngục, nhưng hàm chứa cả một kho báu những phước hạnh dư dật mà Đức Chúa Trời muốn ban cho những người tin cậy Ngài.

Trước hết, được cứu là được Đức Chúa Trời xưng công bình (Tít 3:7). Người được cứu là người được tuyên bố không có tội trước tòa án của Đức Chúa Trời. Đây là kết quả được ban cho chỉ qua sự chết của Chúa Giê-xu. Người tin Chúa có một địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời. Họ được gọi là các thánh đồ.

Được cứu là được thanh tẩy tội lỗi. Máu của Chúa Giê-xu đã thanh tẩy tất cả tội lỗi của một người tin nhận Ngài (I Giăng 1:9). Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã đến để cất lấy tội lỗi của chúng ta. Người tin Chúa không những được tuyên bố vô tội chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời, mà còn có sự nhẹ nhàng trong tấm lòng vì không còn bị gánh nặng tội lỗi trì kéo.

Được cứu là được chuộc lại. Ngày trước, chúng ta còn ở trong xiềng xích của ma quỷ và tội lỗi, nhưng ngày nay đã được Chúa Giê-xu mua chuộc lại. Ngài giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ và đem chúng ta vào nước của Ngài (Rô-ma 6:21-23; Cô-lô-se 1:13). Chúng ta không còn phải sợ ông chủ cũ, nhưng sống trong sự tự do, vui mừng phước hạnh Chúa ban.

Được cứu là được giải hòa. Tội lỗi đã đem đến sự xa cách giữa con người và Đức Chúa Trời, nhưng bởi Đấng Trung Bảo là Chúa Giê-xu, con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 2:5-6). Giờ đây, con người có thể đến gần với Ngài và được Ngài bày tỏ cho biết chính Ngài.

Được cứu là được tái sinh. Chính Chúa Thánh Linh ban cho người tin Chúa một bản chất mới để có thể sống và làm theo Lời Chúa. Sự sống mới của chính Chúa Giê-xu trong đời sống của người tin Chúa khiến họ có sự suy nghĩ mới thể hiện qua một nếp sống mới.

Được cứu là được nhận làm con. Chúa Thánh Linh làm chứng cho lòng của người tin Chúa rằng họ là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14-17). Là con, chúng ta được hưởng mọi quyền lợi của một người con trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Được cứu là được sự sống đời đời (I Giăng 5:11-13; Giăng 17:3). Tội lỗi đem đến sự chết nhưng sự cứu rỗi đem đến sự sống. Sự sống đời đời không chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ sống đời đời, nhưng chính đời sống của chúng ta đang sống sẽ có được một sự phước hạnh mới mà chỉ có chính Chúa mới ban cho chúng ta.

Tất cả kết quả phước hạnh này chỉ dành cho những người ở trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:7). Bạn có đang sống như một người hưởng được tất cả phước hạnh này hay không?

Lạy Chúa, con thật vui mừng tạ ơn Chúa vì sự cứu chuộc của Ngài đem đến một đời sống thật sự sung mãn và dư dật trong Ngài. xin cho con càng kinh nghiệm những điều này càng hơn trong cuộc sống mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top