Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2015

Công Vụ 7:1-53
Bài Học Lịch Sử của Người Ít-ra-ên

“Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công Bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó” (câu 52).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ê-tiên trả lời câu hỏi bằng cách tóm tắt lịch sử của người Ít-ra-ên? Thái độ của ông Ê-tiên thể hiện thế nào trong phần kết luận của ông? Bạn được cảnh tỉnh hay nhắc nhở điều gì khi học qua lịch sử của dân Chúa?

Thay vì phủ nhận hay biện minh cho mình, ông Ê-tiên đã nắm lấy cơ hội để tóm tắt về mối quan hệ của người Ít-ra-ên và Đức Chúa Trời được chép trong Ngũ Kinh của ông Môi-se, nền tảng niềm tin của những người đang chất vấn ông. Ông nhấn mạnh những hành động sai trật của họ mà chính họ không nhận thức được.

Trước tiên (câu 2-43), lịch sử của người Ít-ra-ên chính là câu chuyện của Đức Chúa Trời hành động trong trần gian qua tuyển dân của Ngài. Chúa bày tỏ Ngài là Đấng luôn tể trị trong từng sự kiện lịch sử. Chúa có quyền dùng những âm mưu của người ác để đem lại ích lợi cho người kính sợ Ngài và hoàn tất hoạch định của Ngài. Chúa là Đấng công chính, không thỏa hiệp với tội lỗi, thưởng phạt công minh. Ngài không tây vị ai, ngay cả tuyển dân cũng phải chịu sửa phạt khi họ bất trung và chống nghịch Ngài.

Thứ hai (câu 44-50), ông Ê-tiên bị kết tội xúc phạm đến Đền Thờ (Công Vụ 6:13). Trong thực tế, người ta đã thờ phượng Đức Chúa Trời trước khi Đền Thờ được xây dựng. Ông nhấn mạnh rằng Chúa quan trọng hơn Đền Thờ. Đức Chúa Trời không chỉ hiện diện trong Đền Thờ, vì thế sự thờ phượng Chúa thật sự không giới hạn trong Đền Thờ nhưng ở trong tấm lòng và đức tin của những người thờ phượng Chúa.

Thứ ba (câu 51-53), lời kết của ông Ê-tiên rất mạnh mẽ, ông tố cáo những lãnh đạo thuộc linh đang đứng trước mặt ông là những người cứng cổ, cứng lòng. Họ chịu phép cắt bì về phần thể xác nhưng tai thì chưa được cắt bì, vì thế họ không nghe được lời dạy của Chúa. Họ nhận lãnh luật pháp và lời tiên tri của Đức Chúa Trời nhưng không hiểu biết và vâng giữ. Ông Ê-tiên đã kết án họ chính là những người đã giết Đấng Mết-si-a, Con của Đức Chúa Trời, như những người Ít-ra-ên bất trung kia.

Bài học lịch sử của tuyển dân cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về bản tính hay chống nghịch Chúa của loài người sa ngã. Ngay giờ phút tin cậy Chúa Giê-xu, chúng ta đã trở nên tuyển dân thuộc linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đang sống như những người bị điếc về thuộc linh, không nghe được tiếng Chúa, không vâng giữ Lời Ngài, thậm chí bức hại những tín hữu trung tín của Chúa không? Hoặc chúng ta đang hoang mang khi bị chính những người xưng nhận là con cái Chúa chống đối mà thối lui chăng?

Xin Chúa giúp con nhận thức đúng thực trạng của mình và cho con biết sống như một con cái hay vâng lời của Chúa, can đảm và khôn ngoan khi đối diện với những sự chống đối.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top