Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2015

II Các Vua 21:1-18
Tình Chúa Bao La

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ma-na-se đã cai trị đất nước như thế nào? Trước những tội lỗi của Vua Ma-na-se, Đức Chúa Trời đã nhắc nhở và cảnh báo ra sao? II Sử Ký 33:10-13 cho biết gì về cuộc đời Vua Ma-na-se? Chúng ta học được gì về tình yêu bao la của Chúa?

Điều đau buồn cho Vua Ê-xê-chia sau khi xin Chúa chữa lành và cho vua sống thêm mười lăm năm, vua sinh ông Ma-na-se, người kế vị ngôi vua đã trở thành vị vua gian ác nhất trong lịch sử Giu-đa. Vua Ma-na-se làm ngược lại những gì vua cha đã làm. Vua tái lập những nơi cao, thờ thần Ba-anh, A-sê-ra, lập bàn thờ các tinh tú trên trời ngay trong hành lang Đền Thờ của Đức Giê-hô-va, đặt bàn thờ tà thần tại Giê-ru-sa-lem. Điều ghê tởm với Chúa hơn hết là “Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm; lập lên những đồng cốt và thầy bói” (câu 6), đến nỗi Kinh Thánh ghi lại lời nhận định về Vua Ma-na-se: “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài.”

Trước những tội lỗi kinh khiếp của Vua Ma-na-se, Chúa sai các tiên tri của Ngài đưa ra những lời cảnh báo, nhắc nhở (câu 10-16). Không có một tội lỗi nào Đức Chúa Trời không dùng cách này hoặc cách khác để khuyến cáo tội nhân hầu cho người phạm tội có cơ hội ăn năn.Nếu cứ tiếp tục ngoan cố phạm tội thì hình phạt sẽ đến, và tội nhân không còn một điều gì để oán trách Chúa cả. Sách II Sử Ký 33:10-13 ghi lại rằng: “Đức Giê-hô-va phán bảo Ma-na-se và dân sự người; song chúng không chú ý đến. Vì cớ ấy, Đức Giê-hô-va khiến các quan tướng đạo binh của vua A-si-ri đến hãm đánh chúng; các quan ấy bắt đóng cùm Ma-na-se, xiềng người lại, rồi dẫn về Ba-by-lôn. Khi người bị hoạn nạn, bèn cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Ma-na-se cầu nguyện cùng Ngài; Ngài nhậm lời người, dủ nghe lời nài xin của người, dẫn người về Giê-ru-sa-lem trong nước người; khi ấy Ma-na-se nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.”

Tạ ơn lòng nhân từ vô biên của Chúa. Khi phạm tội, Ngài ngăm đe, nhắc nhở; nhưng khi ăn năn, Chúa lại dủ nghe và tha thứ. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật bao la vô bờ bến. Ngày nay, chúng ta không tránh khỏi những phút giây lỡ lầm phạm tội, xin Chúa cho chúng ta khi được Ngài dùng một bài giảng, một câu Kinh Thánh hoặc một người nào đó nhắc nhở, thì hãy ăn năn ngay và đừng tái phạm. Không có tội lỗi nào lớn đến mức Chúa không tha thứ được.

Bạn thường phản ứng thế nào khi được Chúa nhắc nhở, cảnh báo về tội lỗi của bạn?

Tạ ơn Chúa về tình yêu bao la và lòng nhân từ Ngài dành cho con, xin cho con biết ăn năn khi phạm tội và quyết tâm từ bỏ không tái phạm để đời sống con được vui lòng Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top