Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2015

Giăng 5:40-47
Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Yêu Mến Chúa

“Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống! …Chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” (câu 40, 42b).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lý do nào khiến những người Do Thái đánh mất sự sống là gì? Làm công việc Chúa nhưng thiếu vắng tình yêu khác với yêu Chúa và phục vụ Ngài như thế nào?

Sau khi nêu những lời chứng đáng tin cậy về Chúa Giê-xu, Ngài kết luận bằng một câu khẳng định: “Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống!” (câu 40). Những người Do Thái, những nhà lãnh đạo tôn giáo như người Pha-ri-si và các thầy tế lễ đang đánh mất sự sống Chúa ban cho vì nhiều lý do. Trước hết, họ đánh mất sự sống vì không yêu mến Đức Chúa Trời (câu 42). Đây là vấn đề thuộc về tấm lòng. Họ không cảm nhận được tình yêu của Chúa nên khi Ngài rao báo về tội lỗi, về Nước Trời thì họ cho rằng Chúa tìm vinh quang cho mình (câu 41). Chúa là Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết rõ “chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” Đó là lý do đầu tiên khiến họ không muốn đến cùng Chúa để nhận được sự sống. Hãy nghe Lời Chúa phán với Hội Thánh Ê-phê-sô: “Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì Danh Ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, Ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì Ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó” (Khải Huyền 2:2-5).

Ngày nay, nhiều người lầm tưởng rằng có thể đánh đổi công việc và thành quả để được sự sống. Họ có thể rất sùng đạo, giỏi Kinh Thánh, cầu nguyện lưu loát, làm công việc nhà thờ rất khó nhọc, dâng hiến thật rời rộng… nhưng từ nơi sâu thẳm của tấm lòng vẫn thiếu vắng tình yêu Chúa. Để trắc nghiệm tình yêu, Chúa Giê-xu đã dạy: “Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ Lời Ta; và Lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến” (Giăng 14:23, 24). Người phục vụ Chúa là người làm việc do tình yêu Chúa thôi thúc, tình yêu đó thể hiện bằng sự vâng giữ Lời Chúa. Người khó nhọc làm nhiều việc nhưng đời sống không vâng giữ Lời Chúa thì trước mặt Chúa cũng vô ích mà thôi (Ma-thi-ơ 7:21-23).

Bạn có yêu Chúa không? Điều gì chứng minh bạn yêu Chúa thật sự?

Lạy Chúa, xin cho con xét lại đời sống con để con thật sự tin Chúa, yêu Chúa, kính sợ, và vâng giữ Lời Chúa để con nhận được sự sống Chúa ban.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top