Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015

  II Các Vua 19:20-28
Đấng Hằng Chăm Sóc

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Ê-xê-chia trình dâng thư ngăm dọa của Vua San-chê-ríp trong Đền Thờ, Đức Giê-hô-va đã trả lời Vua San-chê-ríp như thế nào (câu 21-28)? Qua sự trả lời của Đức Chúa Trời, chúng ta học được gì về Ngài?

Sau khi Vua Ê-xê-chia trình dâng bức thư ngăm dọa của Vua San-chê-ríp lên cho Đức Giê-hô-va trong Đền Thờ, Chúa đã dùng Tiên tri Ê-sai công bố Lời Ngài với Vua Ê-xê-chia. Phần đầu tiên từ câu 21-28 là câu trả lời của Chúa cho Vua San-chê-ríp.

Chúa cất tiếng hỏi: “Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai? cất tiếng lên cùng ai? Thật ngươi đã trừng con mắt nghịch với Đấng Thánh của Ít-ra-ên! Ngươi đã nhờ các sứ giả mình nhạo báng Chúa” (câu 22, 23a). Câu 23, 24 nhắc lại những lời ngạo mạn của sứ giả của Vua San-chê-ríp. Chúa muốn nhấn mạnh với Vua San-chê-ríp rằng ngươi ngăm dọa dân Ta, người nhạo báng dân Ta, ngươi nói những lời xấc xược với dân Ta nhưng người không biết rằng chính ngươi đã phỉ báng, sỉ nhục, và trừng mắt nghịch cùng Đấng Thánh của Ít-ra-ên. Ngươi cần phải biết rằng đụng đến dân Ta là đụng đến Ta. Trong câu 25, 26, Lời Chúa khẳng định những thành tích khoe khoang về các chiến thắng vang dội của Vua San-chê-ríp, thật ra, Chúa đã hoạch định những việc này từ xa xưa, Ngài cho phép xảy ra mà Vua San-chê-ríp không hiểu. Vua tưởng mình làm nên lịch sử nhưng vua không biết rằng những biến cố ấy hoàn toàn nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Trời là Đấng cai trị dòng lịch sử. Câu 27, 28 là lời tiên tri về số phận của đoàn quân xâm lược. Vì thái độ ngạo mạn đó, Đức Giê-hô-va sẽ bắt họ phải rút quân trở về theo đúng con đường họ đã đi đến.

Câu trả lời của Đức Giê-hô-va với Vua San-chê-ríp giúp chúng ta học biết về Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng Chúa ở trên trời cao nên không gần gũi với con dân Ngài, nhưng thật sự thì Ngài vẫn luôn dõi theo và chăm sóc dân Ngài. Tiên tri Xa-cha-ri đã nói: “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai Ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài” (Xa-cha-ri 2:8). Đức Chúa Trời không tạo dựng vũ trụ và con người rồi bỏ mặc, nhưng Ngài luôn chăm sóc, tể trị mọi sự. Lịch sử nhân loại, cuộc đời con dân Chúa đều nằm trong tay Ngài. Do đó, chúng ta luôn an lòng trước những biến động của thế giới cũng như trước những nan đề của đời sống mình. Hãy dâng mọi điều lo lắng cho Ngài, Ngài sẽ chăm sóc mỗi chúng ta.

Bạn có những kinh nghiệm nào về sự chăm sóc của Chúa khi bạn gặp nan đề trong cuộc sống?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn chăm sóc cuộc đời con. Xin cho con luôn nương mình trong Chúa để con được an lòng trước những biến cố hoặc nan đề xảy ra trong cuộc sống. 

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top