Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2015

II Các Vua 18:1-12
Làm Theo Ý Muốn Chúa

“Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì sau khi lên ngôi? Câu 6, 7 cho thấy những điểm đáng khen nào của vua? Bí quyết nào để được Chúa ở cùng? Kết quả của người làm theo ý muốn Chúa là gì?

Sau khi Ít-ra-ên bị lưu đày, nước Giu-đa còn tồn tại hơn một trăm năm nữa. II Các Vua từ chương 18 trở đi viết về các vua sau chót của Giu-đa. Năm thứ ba đời Vua Ô-sê của Ít-ra-ên thì Thái tử Ê-xê-chia, con Vua A-cha, lên ngôi làm vua lúc 25 tuổi và cai trị 29 năm. Ông là vị vua làm điều thiện và là người mạnh mẽ phá hủy các miếu trên đồi cao, đập gãy các trụ thờ, đốn ngã các tượng A-sê-ra, đồng thời bẻ nát con rắn đồng của ông Môi-se đã làm vì lúc này con rắn đã trở thành thần tượng để người Ít-ra-ên tôn thờ. Vua được xem là người duy nhất trong các vua tin cậy Đức Giê-hô-va trọn vẹn, vì vậy Chúa ở cùng vua, cho vua thành công trong mọi việc. Câu 6 ghi lại những điểm đáng khen ngợi của Vua Ê-xê-chia: Tríu mến Chúa: Vua hết lòng gắn bó và trung thành với Chúa. Không xây bỏ Ngài: Vua không rời khỏi Chúa, luôn đi theo Ngài dù trong hoàn cảnh nào. Gìn giữ các điều răn của Chúa: Vua tuân giữ, vâng theo các mệnh lệnh Chúa đã truyền cho tổ phụ. Sự thành công của Vua Ê-xê-chia chính là được Chúa ở cùng (câu 7).

Thế gian thường quan niệm thành công là do tài năng, bằng cấp, công khó của cá nhân… nhưng sự thành công trong Chúa chính là được Chúa ở cùng. Những vị vua khác cũng có người rất tài giỏi nhưng luôn thất bại vì họ đã lìa bỏ Chúa, chạy theo thần tượng hư không. Để được Chúa ở cùng, không phải chỉ gắn bó và luôn đi theo Ngài nhưng có một yếu tố quyết định, đó là tuân giữ và vâng theo các mệnh lệnh Chúa truyền. Chúa Giê-xu đã phán: “Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23). Nếu không làm theo ý muốn Chúa, không sống theo Lời Chúa, thì mọi công khó, thành tích cũng hoàn toàn vô ích trước mặt Ngài.

Trong cuộc sống, có khi nào bạn biết ý muốn Chúa nhưng không vâng theo? Bạn có quyết định gì hôm nay?

Lạy Chúa, xin cho con luôn học Lời Chúa, sống với Lời Chúa, vâng phục ý muốn Ngài trọn vẹn để cuộc sống con được thành công trong mọi việc.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top