Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2015

Giăng 5:19-23
Tôn Kính Chúa Giê-xu

“…đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Những việc Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài đồng nhất với Đức Chúa Cha ở những điểm nào? Điều đó cho thấy Chúa Giê-xu là ai? Tại sao ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha? Thái độ phải có của chúng ta với Chúa Giê-xu là gì?

Chúa Giê-xu vốn có hình (bản thể) của Đức Chúa Trời, nhưng khi nhập thể làm người, Ngài cũng là người với đầy đủ nhân tính (Phi-líp 2:6). Là người, Chúa Giê-xu đã tự bỏ mình, chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Là Đức Chúa Trời, khi làm người Ngài xưng là Con Đức Chúa Trời, gọi Đức Chúa Trời là Thân Phụ, và như vậy, Ngài tuyên bố mình bình đẳng với Đức Chúa Trời (câu 17, 18). Từ câu 19-23, Ngài công bố những việc Ngài làm cho thấy Ngài đồng nhất với Đức Chúa Cha.

Chúa Giê-xu đồng nhất với Đức Chúa Cha trong mọi việc làm (câu 19-20) vì Chúa làm mọi điều y như Cha làm. Những gì Chúa Giê-xu làm chính là những gì Đức Chúa Trời làm. Chúa Giê-xu đồng nhất với Đức Chúa Cha trong việc ban sự sống thuộc linh cho những người đã chết về tội lỗi y như Cha ban (câu 21). Chúa Giê-xu đồng nhất với Đức Chúa Cha trong quyền phán xét. Để phán xét con người tội lỗi, Cha đã ban trọn quyền phán xét cho Chúa Giê-xu (câu 22).

Chúa Giê-xu có thể làm những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được như ban sự sống, quyền phán xét, chứng tỏ Ngài chính là Đức Chúa Trời làm người. Trong vai trò xuống trần làm người để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê-xu đã tự bỏ mình đi (Phi-líp 2:7), xưng là Con Người, gọi Đức Chúa Trời là Thân Phụ, nên Ngài nói: “Cha Ta là Đấng lớn hơn hết” (Giăng 10:29). Nhưng trong bản chất, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nên Ngài tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Vì thế, trong câu 23 Chúa Giê-xu nói rằng mục đích của những việc Chúa làm là để “ai nấy đều tôn kính Con, như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.” Điều này cho thấy ai nói mình tôn kính Đức Chúa Trời mà lại không tôn kính Chúa Giê-xu thì hoàn toàn không đúng, vì để có thể nói mình tôn kính Đức Chúa Trời thì trước hết phải biết Chúa Giê-xu và tôn kính Ngài như tôn kính Đức Chúa Trời.

Chúng ta học những điều này để xác quyết niềm tin rằng Chúa Giê-xu, Đức Chúa Con là Đấng có bản chất, thẩm quyền, và bình đẳng với Đức Chúa Cha. Mỗi chúng ta phải hết lòng tôn kính Chúa Giê-xu như tôn kính Đức Chúa Trời.

Sự thờ phượng, sự phục vụ của bạn có đặt trên nền tảng tôn kính Chúa Giê-xu hay chỉ là một hình thức tôn giáo?

Tạ ơn Chúa vì Chúa Giê-xu mà con tôn thờ là Đức Chúa Trời làm người. Xin cho con sống, làm việc, thờ phượng và phục vụ Ngài với tất cả lòng tôn kính.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top