Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2015

I Ti-mô-thê 6:17-19
Đầu Tư Bằng Tiền Của

“Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có” (I Ti-mô-thê 6:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Các ông Áp-ra-ham, Gióp, Xa-chê, và Ba-na-ba giống nhau ở điểm nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên những người giàu trên đất này làm gì? Làm thế nào để làm được như vậy? Bạn có cam kết gì với Chúa sau khi được Chúa nhắc nhở qua phân đoạn Kinh Thánh này?

Kinh Thánh cho biết các ông Áp-ra-ham, Gióp, Xa-chê, và Ba-na-ba là những người giàu có ở đời này. Tuy nhiên, họ được nhắc đến không phải bởi sự giàu có đó nhưng bởi đức tin của họ đặt nơi Chúa. Họ là “những kẻ giàu ở thế gian này,” nhưng họ không “để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn.” Ông Áp-ra-ham được Chúa xưng công bình không phải bởi của cải ông có nhưng bởi đức tin nơi lời hứa của Ngài (Rô-ma 4:2-3). Ông Gióp chứng minh việc theo Chúa và thờ phượng Chúa của ông không tùy thuộc vào số lượng của cải vật chất mà Chúa ban cho (Gióp 1: 20-21).

Sứ đồ Phao-lô khuyên những người được Chúa ban cho sự giàu có dư dật ở đời này phải: (1) làm điều lành; (2) làm nhiều việc phước đức; (3) kíp ban phát; và (4) phân chia của mình có. Hai điều đầu tiên nhấn mạnh đến sự tốt lành trong bản chất công việc, hai điều còn lại xoáy vào tính rộng rãi trong khi bày tỏ những điều tốt lành này. Chữ “làm điều lành” được ông Phao-lô dùng để chỉ hành động ban phước, làm mưa, ban cho mùa màng của Đức Chúa Trời cho con người (Công Vụ 14: 17). Là con cái Chúa, chúng ta phải bắt chước Ngài và phải giàu có trong sự làm lành.

Khi ban cho, chúng ta phải có sự rộng rãi. Sau khi gặp Chúa, ông Xa-chê thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư” (Lu-ca 19:8). Sự rộng rãi này không thể có được nếu ông Xa-chê không nhận được sự rộng rãi trong tình yêu của Chúa đoái đến ông.

Sự ban cho rộng rãi này không chỉ về vật chất nhưng còn chỉ cả con người. Ông Ba-na-ba đã dâng tài sản của mình cho các sứ đồ, và ông còn bằng lòng dâng đời sống của mình để phục vụ Chúa (Công Vụ 4: 36-37; 11:22). Chữ “phân chia của mình có” trong nguyên ngữ có nguồn gốc từ chữ ‘koinonia’ nghĩa là ‘thông công’ được dùng trong Công Vụ 2:42 để chỉ một điểm đặc biệt của các tín hữu đầu tiên. Rõ ràng sự chia sẻ này không chỉ về vật chất nhưng là sự tham dự cùng nhau và chia sẻ đời sống của họ với nhau.

Khi góp phần về tài chính cho một công việc tốt lành với lòng rộng rãi, người đó đã “dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.” Mặc dù công đức không thể cứu một người, nhưng công việc làm thể hiện đức tin thật của họ. Nói cách khác, thái độ đối với tiền bạc là thước đo đời sống đức tin của một người (Ma-thi-ơ 19:16-26).

Lạy Chúa, xin thêm cho con đức tin nơi Ngài qua việc dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa tại Hội Thánh địa phương và cho những nơi mà Chúa đặt để trong lòng con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top