Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2015

II Các Vua 15:8-31
Không Từ Bỏ Tội Lỗi

“Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm; người không từ bỏ tội lỗi của

Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 8-31 ghi lại bao nhiêu đời vua? Những đời vua này có đặc điểm chung là gì? “Tội lỗi của Giê-rô-bô-am” là gì? Làm thế nào để chúng ta không đi vào vết xe đổ của người đi trước?

Từ câu 8-31 của chương 15, tác giả ghi lại vắn tắt đời trị vì của năm vị vua Ít-ra-ên. Đó là các Vua Xa-cha-ri cai trị sáu tháng; Vua Sa-lum cai trị một tháng; Vua Mê-na-hem cai trị mười năm; Vua Phê-ca-hia cai trị hai năm; và Vua Phê-ca cai trị hai mươi năm. Tất cả đều có một điểm chung là “làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 9, 18, 24, 28). Trong suốt gần 33 năm dưới năm triều đại này, đất nước Ít-ra-ên luôn loạn lạc, chính trị bất ổn, phản nghịch gia tăng, tình trạng giết vua để chiếm ngôi phổ biến. Với tình trạng như vậy, chắc chắn dân chúng cũng rất khốn khổ, khó hưởng được sự bình an.

Vua Giê-rô-bô-am phạm tội gì? Đó chính là tội thờ thần tượng hai con bò vàng tại Bê-tên và Đan, cùng dâng tế lễ ở các miếu trên những nơi cao do vua xây cất nên, bổ nhiệm các thầy tế lễ không phải người Lê-vi tại các nơi cao đó, khiến dân chúng đi vào sự thờ phượng sai lạc vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời (xem I Các Vua 12:26-32). Trong suốt 22 năm trị vì, Vua Giê-rô-bô-am đã cứng lòng, bất tuân những lời cảnh cáo của các tiên tri Chúa đưa đến, dẫn đến một nếp thờ phượng sai lạc lưu truyền từ đời này đến đời kia, vì thế những vua làm điều ác của Ít-ra-ên luôn được ghi lại là vua ấy không từ bỏ tội lỗi của Vua

Giê-rô-bô-am, là tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội.

Trong thời các vua này, Đức Chúa Trời cũng đã dùng nhiều vị tiên tri như ông Ê-sai, Ô-sê, và Mi-chê cảnh báo về tội lỗi của Ít-ra-ên và kêu gọi vua cũng như dân chúng ăn năn, từ bỏ tội lỗi, và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng tiếc thay, tất cả đều miệt mài với tội lỗi, không quan tâm đến lời cảnh báo nên đất nước đi đến chỗ suy vong và chuẩn bị nhận lãnh hình phạt lưu đày nơi đất khách quê người. Phải chăng đây cũng là tình trạng chung của loài người tội lỗi. Đức Chúa Trời nhân từ, nhẫn nại luôn dùng nhiều người, nhiều cách để cảnh tỉnh tôi con Chúa không thôi. Xin Chúa cho chúng ta mềm lòng, từ bỏ tội lỗi, không đi theo những gương xấu của người đi trước để không bị lún sâu vào con đường thảm họa.

Chúa có lời cảnh báo nào cho bạn không? Bạn đáp ứng thế nào?

Cảm tạ Chúa vì con thường sống sai trật nhưng Ngài vẫn yêu thương, nhắc nhở con. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa để từ bỏ tội lỗi mà quay trở lại với Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top