Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2015

Giăng 4:1-26
Lời Chứng của Chúa Giê-xu

“Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mết-si-a (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó” (câu 25, 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai điểm quan trọng nào Chúa Giê-xu đã làm chứng về Ngài với người phụ nữ Sa-ma-ri? Điều đó cho thấy Chúa Giê-xu là ai?

Câu chuyện Chúa Giê-xu làm chứng cho người phụ nữ Sa-ma-ri có nhiều bài học cho chúng ta. Trước hết, chúng ta học về lời chứng của Chúa Giê-xu về chính Ngài.

Câu 4 cho biết Chúa Giê-xu “nhân đi đường mỏi mệt” cho thấy nhân tính của Chúa, Ngài làm người trọn vẹn, cũng biết mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Chúa đã đến giếng Gia-cốp tại Si-kha để ngồi nghỉ mệt, vì lúc đó khoảng chừng 12 giờ trưa, tức giờ thứ sáu theo cách tính của người Do Thái thời đó. Có một phụ nữ người Sa-ma-ri đến giếng múc nước, và Chúa đã bắt chuyện với bà. Trong câu chuyện đối đáp qua lại, có hai sự kiện chúng ta cần lưu ý đến. Trong câu 10 và 14, Chúa cho biết Ngài là Đấng sẽ ban cho nước sống, và ai uống nước sống đó “thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” Và trong câu 25, 26 khi người phụ nữ nói về Đấng Mết-si-a (nghĩa là Đấng Christ) sẽ đến, thì Chúa Giê-xu đã khẳng định với bà rằng: “Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó.” Từ câu chuyện về nước uống, Chúa Giê-xu đã chuyển sang câu chuyện về nước sống, qua đó Chúa tự làm chứng về Ngài.

Sứ đồ Giăng đã khởi đầu Phúc Âm Giăng bằng lời giới thiệu về Ngôi Lời và Ngôi Lời đã trở nên xác thịt là Chúa Giê-xu, trong Ngài có sự sống và sự sáng. Giờ đây, Chúa Giê-xu làm chứng về Ngài là Đấng ban nước sống và chính Ngài là Đấng Mết-si-a của lời hứa. Nước sống là nước thiêng liêng giúp cho linh hồn tội nhân hết khát, nước sống Chúa ban cho không những thỏa mãn cơn khát của tội nhân mà còn văng ra cho đến sự sống đời đời, có nghĩa là nước đó không giống nước trần gian, chỉ làm dịu cơn khát trong một thời gian ngắn ngủi rồi tiếp tục khát nữa, nước Chúa cho sẽ tiếp tục thỏa lòng trong cõi vĩnh hằng. Đấng

Mết-si-a (theo tiếng Hê-bơ-rơ) hay Đấng Christ (theo tiếng Hy Lạp) có nghĩa là Đấng Chịu Xức Dầu, là Đấng mà người Do Thái đang mong đợi Ngài đến để cứu họ.

Lời chứng của Chúa Giê-xu đã làm cho người phụ nữ Sa-ma-ri ngày trước, và cho nhân loại ngày nay, sửng sốt vì chính Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, cũng mỏi mệt, đói, khát… nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chính Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống. Bạn sống như thế nào với sự hiểu biết này?

Con cảm tạ Chúa vì Đấng con tin và tôn thờ chính là Đức Chúa Trời Hằng Sống. Xin cho con giữ trọn niềm tin nơi Chúa và giới thiệu cho nhiều người biết Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top