Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2015

Giăng 3:31-36
Tin và Không Tin

“Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (câu 36).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã làm chứng và giải thích về địa vị tối cao của Chúa Giê-xu như thế nào? Qua đó chúng ta biết Chúa Giê-xu là ai? Con người đứng trước hai sự chọn lựa nào và hai kết quả khác nhau ra sao?

Câu 31-36 là lời chứng và giải thích của Sứ đồ Giăng về địa vị tối cao của Chúa Giê-xu. Ông cho biết Ngài là “Đấng từ trên cao,” Đấng “trên hết mọi loài” (câu 31); “Đấng Đức Chúa Trời sai đến,” Đấng “rao truyền Lời của Đức Chúa Trời,” Đấng “Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực” (câu 34); Đấng được “Cha yêu và giao hết mọi vật trong tay Ngài” (câu 35). Qua những lời làm chứng của ông Giăng Báp-tít và Sứ đồ Giăng, chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có những đặc điểm kể trên.

Câu 32 nói lên tình trạng của những người nghe Ngài nhưng không tiếp nhận Ngài. Trong câu 35 và 36, Sứ đồ Giăng chuyển sang danh hiệu đặc biệt của Chúa Giê-xu là “Con.” Ông cho thấy hai tình trạng và hai kết quả khác nhau: Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ngược lại ai không chịu tin Con, thì chẳng những không thấy sự sống mà còn phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời không ép buộc hay áp đặt con người phải tin hay không tin, Ngài cho con người quyền tự do chọn lựa và quyết định nhưng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, và Chúa cũng đã báo trước trong câu 36, và nhiều nơi khác trong Kinh Thánh về kết quả con người sẽ nhận lãnh từ quyết định của mình.

Chúa Giê-xu đã từ trời giáng trần để làm chứng và giải bày về Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngày nay Ngài trao sứ mệnh đó cho mỗi chúng ta là những người đã nhận lấy lời chứng của Ngài để tiếp tục làm chứng rằng Đức Chúa Trời là thật, làm chứng về phước hạnh của người tin Chúa, cùng cảnh báo về hậu quả kinh khiếp của người không chịu tin Chúa.

Con người chỉ có quyền chọn lựa một trong hai quyết định, tin hay không tin, nhưng kết quả thì không thuộc về con người. Ai tin thì được sự sống vĩnh cửu, ai không tin thì chắc chắn phải chịu án phạt của Đức Chúa Trời. Chúa yêu thương sẵn ban sự sống đời đời cho nhân loại, nhưng nhận được hay không do chính quyết định của con người.

Quyết định của bạn là gì? Bạn đã giúp người khác quyết định ra sao?

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, chịu chết để ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Xin giúp con tin Chúa và hết lòng làm chứng về Ngài cho nhiều người được sự sống đời đời như chính con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top