Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2015

Ma-thi-ơ 6:13-16
Việc Lành và Chứng Đạo

“Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là người vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao người ngoại có thể biết Chúa và tin Chúa? Việc lành có ảnh hưởng gì đến sự chứng đạo của chúng ta? Bạn cần nhờ Chúa để làm những việc lành nào?

Rô-ma 10:17 dạy rằng: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời Đấng Christ được rao giảng.” Việc rao giảng Phúc Âm rất quan trong việc truyền đạo, chứng đạo. Không rao giảng Phúc Âm thì chẳng ai biết Chúa mà tin Ngài. Xưa nay, Chúa đã dùng các chứng nhân của Ngài để rao giảng sứ điệp của Ngài và cứu vớt nhiều người. Dù trong số những sứ giả này cũng có những người bất toàn, nhiều khiếm khuyết, nhưng nếp sống của chứng nhân cũng có một vai trò rất quan trong trong việc chứng đạo.

Việc lành là hương vị của chứng nhân. Ở nhiều nơi, người ngoại tự nhiên có thành kiến với đạo Chúa vì đạo Chúa trái với tôn giáo và niềm tin truyền thống của họ. Nhưng nhờ việc lành của con cái Chúa, người ngoại như nếm được hương vị của Phúc Âm, và họ có thể chuyển từ ác cảm đến thiện cảm. Không những họ yêu mến con cái Chúa mà còn mong muốn được có đời sống như con cái Chúa và sẵn sàng gia nhập cộng đồng dân Chúa. Với cảm tình như vậy, họ sẽ sẵn sàng tin nhận Chúa khi có người rao giảng Phúc Âm và được Chúa Thánh Linh thúc giục. Ngược lại, nếu con dân Chúa không sống thiện lành, chúng ta sẽ gây ác cảm với người ngoại. Lúc ấy, dù chúng ta có thuyết giảng hùng hồn, hợp lý đến đâu thì họ cũng bịt tai không nghe, vì việc làm của chúng ta sẽ lấn át tiếng nói của chúng ta.

Việc làm là áo giáp của chứng nhân. Ê-phê-sô 6:14 dạy chúng ta phải mặc lấy giáp bằng sự công bình. Thật vậy, có khi chứng nhân của Chúa sống giữa một thế giới thù nghịch, người ngoại sẵn sàng gièm chê Đạo Chúa. Trong trường hợp ấy, việc lành của con cái Chúa sẽ là áo giáp vững chắc để chống lại những mũi tên công kích của kẻ thù. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên con dân Chúa:“Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là người vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12). Nếu không có áo giáp công bình, chúng ta dễ bị gục ngã trước những mũi tên công kích của kẻ thù. Kẻ thù chỉ cần nêu lên những xấu xa, giả dối của chúng ta thì tất cả những lời rao giảng của chúng ta sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Việc lành là tấm gương của chứng nhân. Làm chứng cho Chúa không chỉ là giúp cho người ta biết Phúc Âm và tiếp nhận Chúa làm Chúa Cứu Thế của mình, nhưng còn là “môn đệ hóa” tín hữu mới. Người mới tin Chúa cần học tập để sống nếp sống thiện lành, xứng đáng là con cái Chúa. Họ sẽ học tập qua lời giảng dạy, và nhất là qua nếp sống của những tín hữu đi trước. Họ sẽ bắt chước người hướng dẫn họ. Nếu người hướng dẫn không bắt chước Chúa trong nếp sống thiện lành, thì thật là tai hại. Đây chính là trường hợp người mù dẫn người mù, và cả hai cùng sụp xuống hố (Ma-thi-ơ 15:14).

Việc lành là đầu tư của chứng nhân. Là con dân Chúa, ai cũng mong gặt hái nhiều thành quả cho Chúa. Ước vọng ấy tốt. Tuy nhiên, Chúa không ban thưởng cho chúng ta theo thành quả công việc chúng ta làm, nhưng theo lòng trung tín với trách nhiệm và theo lòng vâng phục Chúa mà sống thiện lành. Chúa cho biết trong ngày phán xét Chúa sẽ ban thưởng cho người làm những việc thiện lành, như cho người đói có thức ăn, người khát có nước uống, người trần truồng có quần áo để mặc, hay thăm viếng người bị tù đày (Ma-thi-ơ 25:34-46).

Bạn có muốn làm chứng nhân tốt cho Chúa không? Đời sống bạn khiến cho người ngoại có thiện cảm hay ác cảm với Phúc Âm? Chúa sẽ có lý cớ gì để khen thưởng bạn trong ngày phán xét?

Lạy Chúa, xin giúp đời sống con luôn được đổi mới và sẵn sàng làm việc lành, để người khác không chỉ nghe Phúc Âm nhưng còn thấy Phúc Âm qua đời sống thiện lành của con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top