Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2015

Ê-sai 52:1-12
Hãy Làm Cho Sạch Mình!

“Đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là người mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình!” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời làm thế nào để cho những tiếng nói nhạo báng im bặt? Tin lành mà những người đưa tin rao báo là gì và bao gồm những gì? Theo bạn, việc giữ mình cho trong sạch và việc rao truyền Phúc Âm có liên quan gì với nhau?

Việc Đức Chúa Trời cất chén thịnh nộ khỏi dân Ngài và trao nó cho cho kẻ thù của họ thật sự là một tin lành. Vì thế Tiên tri Ê-sai kêu gọi Giê-ru-sa-lem thức tỉnh để mặc lấy sức mạnh và áo đẹp bởi vì một lần nữa, Giê-ru-sa-lem lại là thành thánh của Đức Chúa Trời, những người chưa chịu cắt bì và ô uế không được vào đó. Tiên tri Ê-sai gọi Giê-ru-sa-lem và dân tộc của ông là “Con gái Si-ôn” chỗi dậy. Ngài đã giải cứu dân Ngài để họ trở thành những con người tự do. Đây là sứ điệp cho Cơ Đốc nhân ngày nay: Bởi Chúa Giê-xu, chúng ta được tự do. Tuy nhiên, nhiều người trong vòng chúng ta vẫn sống trong sự sợ hãi, yếu đuối, và tội lỗi. Chúng ta phải chỗi dậy để chẳng những công bố sự tự do, mà còn sống với tư cách những con người tự do không suy phục tội lỗi, không chiều theo ưa muốn của xác thịt và không thỏa hiệp với thế gian (Giăng 8:31-32, 36).

Khi nhìn thấy dân Đức Chúa Trời bị trách phạt, thế gian nói rằng “Đức Chúa Trời không thể giải cứu dân Ngài.” Để làm im tiếng nói của họ, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Chúa phán Ngài sẽ làm cho con dân Chúa biết đến Danh Ngài (câu 6). Chính Chúa là Đấng cứu chuộc họ để họ và thế gian biết rằng chính bàn tay quyền năng của Ngài đã cứu Ít-ra-ên (câu 6, 10). Tiếp theo, Tiên tri Ê-sai hình dung các sứ giả với tất cả sự vui mừng vượt đồi núi, hướng về Giê-ru-sa-lem để báo tin lành rằng những người bị lưu đày sẽ trở về từ Ba-by-lôn (câu 7). Qua các sứ giả này, sự bình an, sự giải cứu, và sự tể trị của Đức Chúa Trời được công bố. Sự trở về Giê-ru-sa-lem của dân Đức Chúa Trời sẽ làm im bặt tiếng nói của người nhạo báng (câu 5) và chứng tỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi dân tộc.

Khi các sứ giả đến Giê-ru-sa-lem, những người canh trên vách thành Giê-ru-sa-lem chẳng những nhìn thấy họ trước, mà cũng là những người nghe được tin lành trước tiên. Tiên tri Ê-sai kêu gọi những người canh lớn tiếng công bố tin lành để cả thành được vui mừng vì Đức Chúa Trời đã giải cứu Giê-ru-sa-lem. Tiên tri Ê-sai kêu gọi những người bị lưu đày hãy ra khỏi Ba-by-lôn. Nhân đây ông kêu gọi mọi người đừng đụng đến đồ ô uế và đừng làm những điều bất khiết. Đặc biệt các thầy tế lễ là và những người Lê-vi chịu trách nhiệm đem các vật dụng dùng trong đền thờ trở về phải giữ mình cho thánh khiết (câu 11).

Bạn đáp ứng như thế nào với lời kêu gọi rao truyền Tin Lành và giữ mình trong sạch?

Lạy Chúa, là người được Ngài giao trọng trách rao truyền Phúc Âm, con cầu xin Chúa giúp con giữ sự trung tín và cũng cẩn thận giữ mình khỏi sự ố uế của thế gian để lời chứng của con được hiệu quả?

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top