Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2015

II Các Vua 10:18-27
Tận Diệt Các Tiên Tri của Ba-anh

“Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là Danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng Ta cho những tượng chạm!”(Ê-sai 42:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giê-hu đã lên kế hoạch giết hết các tiên tri của Ba-anh và trừ bỏ sự thờ tà thần như thế nào? Ngày nay, có những tà thần nào thường xâm chiếm đời sống chúng ta? Bạn cần làm gì để không mắc tội thờ tà thần trong cuộc sống?

Sau khi đã diệt hết nhà A-háp, Vua Giê-hu bắt đầu lên kế hoạch tận diệt những tiên tri của Ba-anh. Ông đánh lừa dân chúng và các tiên tri Ba-anh rằng ông muốn dâng một của lễ rất trọng thể lên thần Ba-anh, nên cần triệu tập tất cả tiên tri của Ba-anh về thủ đô Sa-ma-ri, không được thiếu một ai. Đồng thời ông bí mật cắt đặt 80 quân lính mai phục sẵn bên ngoài chờ lệnh. Sau khi dâng của lễ xong, ông ra lệnh cho quân mai phục xông vào giết các tiên tri của Ba-anh không sót một người. Rồi quan quân xông vào trong thành của đền thờ Ba-anh kéo đổ những trụ thờ và đốt đi, đập bể hình tượng Ba-anh, phá dỡ đền thờ, biến nơi đó thành một nhà xí công cộng.

Chỉ trong một ngày, Vua Giê-hu đã xóa sạch dấu vết thờ tà thần Ba-anh ra khỏi đất nước Ít-ra-ên. Sau nhiều năm dài dân chúng ở dưới ách cai trị của dòng họ Vua A-háp và Hoàng hậu ngoại bang Giê-sa-bên, đã phát triển hệ thống thờ phượng Ba-anh khắp đất nước. Mặc dù Đức Chúa Trời đã dùng nhiều cách nhắc nhở họ, nhưng từ vua đến dân đều cứ ngoan cố làm cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời nổi giận. Đến đúng thời điểm, Ngài dùng Vua Giê-hu tiêu diệt tận gốc hệ thống thờ tự Ba-anh để đem con dân Chúa trở về với Ngài, bước đi trong con đường công chính.

Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống, Ngài không muốn dân Ngài thờ bất cứ tà thần nào (Ê-sai 42:8). Ngày nay, nếu chúng ta đặt bất cứ điều gì như một người nào, một thần hư không nào, hay tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị, dục vọng… chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống mình thì Đức Chúa Trời sẽ nổi giận. Nếu không sớm ăn năn thì có thời điểm Chúa sẽ tận diệt, vì chọn thờ tà thần cũng đồng nghĩa với chọn cái chết, chết dưới trần và chết đời đời trong tương lai.

Có người nào hay điều nào đang chiếm vị trí cao hơn Đức Chúa Trời trong đời sống bạn không? Bạn làm gì để loại trừ những điều đó?

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời con, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top