Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2015

II Các Vua 10:1-17
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm

“Vậy, bây giờ, hãy nhìn biết rằng: Trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất; vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-hu đã giết sạch nhà A-háp như thế nào? Lời tiên tri của Chúa trong I Các Vua 21:17-26 đã ứng nghiệm ra sao? Tai họa của nhà A-háp nhắc nhở chúng ta điều gì?

Theo lời dặn bảo của học trò Tiên tri Ê-li-sê (I Các Vua 9:7), sau khi đã giết hại vua và bà Giê-sa-bên, ông Giê-hu tiếp tục ra đi tiêu diệt nhà A-háp. Trong phân đoạn này cho biết ông đã dùng mưu để chính các quan cai, các trưởng lão, và các giáo sư kề cận 70 con trai của Vua A-háp giết họ, cắt đầu đem đến cho ông. Câu 11 cho biết ông Giê-hu cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà A-háp, không trừ một ai. Rồi ông đi đến Sa-ma-ri là thủ đô của Ít-ra-ên, gặp 42 người anh em bà con của Vua A-cha-xia đang đi xuống để thăm các hoàng tử và hoàng thân, ông ra lệnh bắt sống và giết hết chẳng một ai sống sót (câu 12-14). Khi vào đến Sa-ma-ri, ông lại tiếp tục giết sạch những người còn sót lại của nhà A-háp, y như Lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Tiên tri Ê-li vậy (câu 17).

I Các Vua 21:17-26 trước đó ghi lại Lời Đức Giê-hô-va dùng Tiên tri Ê-li để nói trước về thảm họa sẽ đến với nhà A-háp. Chính lúc đó, Vua A-háp có ăn năn, nên Đức Chúa Trời không giáng họa trong đời vua. Tuy nhiên, những năm tháng sau đó cho thấy con cháu vua vẫn làm Đức Giê-hô-va nổi giận vì họ thờ tà thần Ba-anh và kéo cả dân chúng đi theo con đường sai lạc. Lời tiên tri của Chúa cảnh báo tai họa sẽ đến để ai nấy run sợ và ăn năn, thay đổi lối sống, trở lại thờ phượng Chúa, nhưng nhà A-háp không quan tâm đến. Bảy mươi người con của Vua A-háp, các quan lại, hoàng thân quốc thích tưởng rằng chung quanh mình là những thế lực mạnh mẽ, uy quyền vang dội thì sẽ được an toàn, nhưng khi Chúa đã ra tay thì con người không thể bảo vệ được, lời tiên tri của Chúa sẽ ứng nghiệm hoàn toàn. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta ngày nay. Kinh Thánh có rất nhiều lời cảnh báo, nếu chúng ta khinh lờn không quan tâm, cứ dung dưỡng tội lỗi, vẫn bám theo các thế lực chống nghịch Chúa… thì coi chừng đến thời điểm lời tiên tri ứng nghiệm hoàn toàn, chắc chắn sẽ vô phương cứu chữa.

Lời Chúa nhắc nhở bạn cần thay đổi những điều nào? Bạn đã điều chỉnh ra sao?

Cảm ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin cho con nhạy bén với Lời Chúa, biết ăn năn những tội lỗi để con không sa vào con đường của sự chết.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top