Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2015

Giăng 1:35-51
Những Lời Làm Chứng Chân Thành

“Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mết-si-a (nghĩa là Đấng Christ)” (câu 41).

Câu hỏi suy ngẫm: Nêu những cách làm chứng về Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nhận định về những cách làm chứng đó. Bạn rút ra bài học nào cho công tác cá nhân chứng đạo của mình?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết cách làm chứng của Giăng Báp-tít và những môn đệ đầu tiên theo Chúa. Trước hết, ông Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa là Chiên Con của Đức Chúa Trời cho hai môn đệ của mình là ông Anh-rê và ông Giăng, hai người này đi theo Chúa và ở với Chúa một ngày. Rồi ông Anh-rê giới thiệu Chúa là Đấng Cơ Đốc cho anh mình là ông Si-môn Phi-e-rơ và dẫn ông đến gặp Chúa. Kế đến là ông Phi-líp, người được Chúa Giê-xu gọi trực tiếp theo Ngài. Sau đó ông Phi-líp giới thiệu Chúa là Đấng Mết-si-a cho ông Na-tha-na-ên, ông này nghi ngờ nhưng ông Phi-líp mời ông đến gặp Chúa, sau khi Chúa nói chuyện với ông thì ông tin Ngài.

Chúng ta thấy cách giới thiệu Chúa của ông Giăng Báp-tít cũng như những môn đệ đầu tiên thật đơn sơ nhưng chân thành với niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu rất mãnh liệt. Có một số điểm chung căn bản trong những lời chứng đó chúng ta cần lưu ý.

Thứ nhất, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình với Chúa bằng một niềm tin xác quyết mạnh mẽ. Ông Giăng Báp-tít khẳng định “tôi đã thấy” (câu 32, 34); ông Anh-rê và ông Phi-líp khẳng định “tôi đã gặp” (câu 41, 45). Không thể làm chứng theo lý thuyết mình học thuộc lòng cách máy móc nhưng phải làm chứng chính điều mình đã tin, đã kinh nghiệm.

Thứ hai, giới thiệu trực tiếp Chúa Giê-xu là Đấng mình đã thấy, đã gặp, đã tin chứ không phải chỉ giới thiệu về Đức Chúa Trời, ông Trời chung chung mà không nhấn mạnh đến đối tượng chính của niềm tin là Chúa Giê-xu; cũng không phải giới thiệu về tổ chức, hệ phái của mình để lôi kéo người ta đến với mình.

Thứ ba, làm chứng là hướng dẫn người khác gặp Chúa, chúng ta chỉ là trung gian giới thiệu Chúa, chính Chúa Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng người nghe để họ tin Chúa.

Thứ tư, không có sự tranh cãi hoặc o ép tin Chúa. Khi ông Na-tha-na-ên nghi ngờ với một câu trả lời khó nghe, thì ông Phi-líp vẫn ôn tồn đề nghị bạn mình cứ đến gặp Chúa thử xem. Khi tranh cãi, nếu mình đuối lý, người nghe sẽ không tin, nếu thắng thì người nghe sẽ tự ái, cả hai trường hợp chúng ta đều thất bại. Còn khi o ép, có thể người ta vị nể mà nói lời tin Chúa nhưng sau đó thì sẽ tránh né không muốn gặp mình nữa.

Những lời làm chứng đơn sơ nhưng chân thành của các môn đệ đầu tiên rất đáng cho chúng ta học tập. Bạn thường làm chứng về Chúa cho bạn bè của mình bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin cho con đứng vững trong đức tin với Chúa và mạnh mẽ giới thiệu về Chúa cho người thân và bạn bè của con để nhiều người gặp Chúa và tin Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top